Vaikuttavuustarinat

Lue alta vaikuttavuustarinoitamme, jotka kuvaavat hankkeemme vaikuttavuutta ja tutkimusta, jota vaikuttavuuden eteen on tehty. Yllä olevaan kuvaan on koottu toimintaamme lukujen muodossa.

Kiertotalouden liiketoimintaa kestävästi

Kestävä kiertotalous tarkoittaa luonnonvarojen käytön vähentämistä, materiaali-, energia- ja ravinnekiertojen sulkemista sekä sitä, että tuotteiden, materiaalien ja resurssien arvo säilyy taloudessa mahdollisimman kauan. Kaikki kiertotalouden nimissä tehtävä liiketoiminta ei kuitenkaan ole laajemmasta näkökulmasta katsottuna kestävää. Kestävässä kiertotaloudessa toimintaa tarkastellaan yritysten, kaupunkien ja muiden organisaatioiden sekä kansalaisten toiminnassa ja sen edistäminen vaatii laajaa yhteistyötä yhteiskunnan eri tasoilla. Kestävä kiertotalous huomioi niin taloudelliset, ekologiset kuin sosiaaliset seikat.

Tavoitteenamme on, että kaikkea kiertotalouden liiketoimintaa toteutetaan Suomessa kestävällä tavalla. Jotta tämä muutos toteutuisi, ymmärryksen kestävästä kiertotaloudesta tulisi lisääntyä. Tuotamme tukea ja tietoa julkiselle sekä yksityiselle sektorille, kuten kaupungeille, ministeriöille, yrityksille sekä liitoille.

Lue vaikuttavuustarina Kiertotalouden liiketoimintaa kestävästi (pdf)

Vauhtia kiertotalouden katalyyteistä

Katalyytti on positiivinen muutosvoima, joka vauhdittaa siirtymistä kestävään kiertotalouteen. Katalyyttien tutkiminen auttaa ymmärtämään, miten systeeminen muutos tapahtuu usean tekijän yhteisvaikutuksesta. Katalyytit vaikuttavat konkreettisesti kiertotaloustoimiin ja -toimintoihin, osapuolten väliseen vuorovaikutukseen ja toimien takaisinkytkentöihin systeemin sisällä ja luovat sekä ylläpitävät suotuisia olosuhteita kiertotalouden edistämiselle. Katalyytteja on monenlaisia, ja niiden tutkiminen ja ymmärtäminen edellyttävät tarkastelua monesta näkökulmasta.  Tästä syystä monitieteinen osaaminen ja tieteenalojen välinen vuorovaikutus ovat avainasemassa kiertotalouden katalyyttien tunnistamisessa ja niiden välisen dynamiikan ymmärtämisessä.

Tavoittelemme monitieteisen ja integroivan osaamisen lisäämistä kiertotalouden katalyyteistä ja niiden välisestä dynamiikasta Suomessa ja muualla maailmassa. Rakennamme tutkimustietoon perustuen uutta luovia verkostoja tutkijoiden, elinkeinoelämän ja päättäjien välille. Verkostoissa voimme edelleen syventää ymmärrystämme katalyyteista sekä välittää ja jalostaa katalyyttiosaamista käytäntöön ja sitä kautta vauhdittaa siirtymistä kestävään kiertotalouteen.

Lue vaikuttavuustarina Vauhtia kiertotalouden katalyyteistä (pdf)

Kiertotalouden innovaatioista kohti todellista liiketoimintaa

Jotta Suomi saavuttaa tavoitteensa kiertotalouden edelläkävijänä, tarvitaan systeeminen muutos kiertotalouden innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomen tulisi siirtyä nykyisestä teknologian kehittämisestä, innovoinnista ja tiekarttatyöstä kohti todellista taloudellisen ja sosiaalisen arvon luontia.

Tähän mennessä kiertotalouden visiot eivät ole tuottaneet suomalaisille yrityksille liiketoiminnan merkittävää kasvua tai houkutelleet kaupunkeja ja yrityksiä siirtymään kiertotalouden ratkaisuihin suuressa mittakaavassa. Syitä tämän muutoksen hitaudelle on useita: tarve radikaaleille ja mittaville muutoksille, muutosvastarinta, eri toimijoiden erilaiset intressit, puute aktiivisista toimijoista ja muutosagenteista.

Lue vaikuttavuustarina Kiertotalouden innovaatioista kohti todellista liiketoimintaa (pdf)

Uusia poliittisia keinoja kiertotalouden vauhdittamiseksi

Lainsäädännön pitää tukea ja mahdollistaa kestävän kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan syntyä. CICAT2025-hankkeessa pyritään tuomaan tutkitun tiedon helposti päättäjien saataville, niin kunta- kuin valtiotasolla mutta myös kansainvälisesti. Keskustelu eri tahojen kanssa on ollut koko CICAT2025-hankkeen ajan yksi työtavoista. Haastattelemalla alueellisia toimijoita ja päättäjiä on herätelty kestävyysajatuksiin ja saattaneet tutkimustuloksia tiedoksi. Yhdessä GROWTH-hankkeiden kanssa on käyty asiantuntijakeskusteluja ministeriöissä kestävän kehityksen suunnasta ja vaatimuksista sekä esitelty hankkeen tutkimustuloksia.

Lue vaikuttavuustarina Uusia poliittisia keinoja kiertotalouden vauhdittamiseksi (pdf)