Kiertotalousministeri kirittämään kiertotalouteen siirtymistä

05.06.2020
Kuva: Jani Ikonen

Siilot ylittävä yhteistyö on joulukuussa 2019 julkaistun CICAT2025-tutkimuskonsortion ensimmäisen politiikkasuosituksen tärkein viesti. Tarvitsemme siilot ylittävää, tiivistä yhteistyötä yhteiskunnan eri tasojen, sektoreiden ja sidosryhmien välillä. Yhteistyöllä voimme ratkaista globaaleja kestävyyshaasteita, kuten luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Viimeaikaisessa COVID-19-pandemian uutisoinnissa on myös nostettu esille ministeriöiden väliset siilot ja niiden ylittäminen. Yhteistyöllä on valtava merkitys nopeiden toimenpiteiden aikaansaamiseksi yhteiskunnan eri tasoilla.

Sidosryhmien yhteinen tahtotila mahdollistaa siilot ylittävän yhteistyön

Politiikkasuosituksemme perustuu laadulliseen tutkimukseen, jossa haastattelimme kiertotalouden kannalta keskeisten sidosryhmien edustajia vuonna 2019. Haastateltavia oli yhteensä 26. He edustivat ministeriöitä, keskusjärjestöjä, tutkimus-, kehitys- ja tukiorganisaatioita, alueellisia toimijoita, kaupunkeja ja yrityksiä. Tutkimuksen tulosten mukaan sidosryhmiä yhdistää vahva tahtotila kiertotalouden edistämiseksi Suomessa. Jokaisella sidosryhmällä on kuitenkin myös omat intressinsä.

Suomen kunnianhimoinen tavoite olla kiertotalouden johtava maa vuoteen 2025 mennessä on selkeä peruste kiertotalousministerin nimittämiselle.

Ministeriöiden kiertotalousponnistusten taustalla vaikuttaa sekä Euroopan unionin että Suomen tavoite ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden edistämisestä. Ministeriöt tekevät työtä kiertotalouden edistämiseksi esimerkiksi erilaisten ohjausmekanismien, kuten verotuksen, resurssien suuntaamisen ja tiedon jakamisen avulla. Ministeriöt edistävät kiertotaloutta kuitenkin ensisijaisesti oman hallinnonalansa näkökulmasta. Jotta kiertotalous ja siihen liittyvä uudenlainen talous- ja toimintamalli voisivat toteutua, tarvitaan yhteistyötä.

Kiertotalousministeri toiminnan suunnannäyttäjänä

Siiloja ylittävän yhteistyön mahdollistamiseksi politiikkasuosituksessamme ehdotamme, että Suomeen nimitetään kiertotalousministeri keulakuvaksi maamme kiertotaloussiirtymälle. Kiertotalousministerin tehtävänä olisi varmistaa, että kiertotalousajattelu otetaan osaksi kaikkea päätöksentekoa ja toimintaa ja että eri ministeriöiden kiertotaloustoimet tukevat ja vahvistavat toinen toisiaan. Kiertotalousministeri toimisi myös yhteiskunnallisena suunnannäyttäjänä ja kiertotaloustavoitteiden kirittäjänä. Näin Suomi voisi seurata maailmalta löytyviä esimerkkejä, joissa hallinnon rakenteita ja ministerien tehtäviä on muokattu yhteiskunnallisten haasteiden pohjalta nimittämällä esimerkiksi onnellisuusministeri.

Suomen kunnianhimoinen tavoite olla kiertotalouden johtava maa vuoteen 2025 mennessä on selkeä peruste kiertotalousministerin nimittämiselle. Maamme ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden edistämisen lisäksi ministeri voisi toimia myös maailmanlaajuisena kiertotalouden suunnannäyttäjänä.

Hanna Salminen, Maili Marjamaa, Johanna Kujala, Anna Heikkinen, Riikka Tapaninaho, Heta Leinonen, Annika Blomberg ja Anni Paavilainen