Skip to main content

Artikkelit

Kestävyyden edistäminen terveydenhuollossa vaatii aktiivisuutta – myös pandemian aikana

15.9.2020 9:20

Terveydenhuollosta puhuttaessa ei olla totuttu puntaroimaan alan ympäristövaikutuksia. Terveydenhuollon vastuullisuusajattelu on sen sijaan painottunut pitkälti potilasturvallisuuteen, mikä on......

Yritysten välisestä yhteistyöstä vauhtia kiertotaloussiirtymään

28.8.2020 12:42

Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää yhteistyötä. Millaiset tekijät mahdollistavat yhteistyön syntymistä? Entä millaisia seurauksia yritysten välisellä yhteistyöllä on kiertotaloudessa?......

Yritysten välinen yhteistyö kiertotalouden ekosysteemeissä

28.7.2020 11:05

#luodaanratkaisujaPro gradu -tutkielmassani tutkin yritysten välistä yhteistyötä kiertotalouden ekosysteemeissä. Erityisesti tarkastelin, millaiset tekijät mahdollistavat yritysten välisen......

Monitapaustutkimus kiertotalouden transitiota kiihdyttävistä teknologiakatalyyteista

28.7.2020 11:00

#vauhtiamuutokseenDiplomityössä tutkittiin kiertotaloutta mahdollistavia teknologiakatalyytteja Tampereen yliopiston tutkimusalueilla. Tavoitteena oli tunnistaa, missä valmiudessa eri tyyppiset......

Business catalysts for the Circular Economy innovations

28.7.2020 10:55

#vauhtiamuutokseenKiertotalousliiketoiminta ja kiertotalousinnovaatioiden kaupallistaminen on haastavaa, sillä muutos kiertotalouteen vaatii kokonaisvaltaista, jopa disruptiivistä muutosta......

When institutional logics meet: Alignment and misalignment in collaboration between academia and practitioners

28.7.2020 10:48

#luodaanratkaisujaTutkimuksessa tarkasteltiin, miten yhteistyötä tekevien tahojen erilaiset institutionaaliset logiikat vaikuttavat yhteistyön tekemiseen sekä yhteisen ymmärryksen syntymiseen ja......

Social Entrepreneurship as a Cluster Concept: Is a Cricket Farming Start-Up a social enterprise?

14.7.2020 12:04

#vauhtiamuutokseenTutkimus käsittelee sosiaalista yrittäjyyttä osana kiertotalouden vauhdittamista. Artikkelissa kuvataan Entocube, suomalainen sirkkojen kasvatukseen erikoistunut......

Strategic Renewal Process towards Environmental Sustainability – A Longitudinal Case

6.7.2020 15:29

#vauhtiamuutokseenTutkimuksessa selvitettiin miten strategisen uudistumisen prosessi rakentuu ja mitä erityispiirteitä sen eri vaiheissa ilmenee. Pitkittäinen tapaustutkimus toteutettiin Neste......

Ekosysteemikartoitus: Kotimaisen tekstiilikierron ajurit ja esteet

6.7.2020 14:12

#vauhtiamuutokseenTutkimus käsittelee tekstiilien kiertotaloutta suomalaisen tekstiilikierron ekosysteemin rakentumisen näkökulmasta. Ekosysteemikartoituksessa tutkittiin ekosysteemissä......

Tunteet ja niiden hallinta ympäristövastuutyössä

6.7.2020 14:04

Tutkielmassa pureudutaan ympäristövastuutyössä koettuihin tunteisiin, niitä aikaansaaviin tekijöihin ja ympäristövastuutoimijoiden tunteiden hallinnan keinoihin. Tutkielmassa muodostettiin......