Rohkeat ja innostavat muutostoimijat puskevat kiertotaloutta eteenpäin

07.04.2021

Suomalaista kiertotaloutta leimaa tällä hetkellä vahvasti muutostoimijuus eli se, miten yksilöt vievät muutosta eteenpäin, osoittaa kiertotalouden muutostoimijuuteen keskittyvä tutkimuksemme. Vaikka nämä muutostoimijat eivät aina mainosta itseään varsinaisina muutosagentteina, he selvästikin ovat sitä toimintansa kautta.

Tutkimukseen haastateltuja yritysedustajia luonnehtii erityisesti sitoutuneisuus kiertotalouden eteenpäin ajamiseen – he ovat niitä ihmisiä yhteiskunnassamme, jotka tekevät kiertotalouden käsitettä ja ajatusmaailmaa tunnetuksi. Nämä muutostoimijat näyttäytyvätkin sellaisina ihmisinä, jotka puskevat kiertotaloutta yhteiskunnassamme eteenpäin. He ovat paitsi luoneet useita sekä käytännön että ajattelutavan muutoksia myös vaikuttaneet esimerkiksi poliittiseen päätöksentekoon. He ovat kiertotalouden uranuurtajia, jotka kokevatkin tehtäväkseen muun muassa nykyisen, vallitsevan liiketoimintamallin haastamisen.

Monia vaikuttamisen keinoja

Useat tutkimamme kiertotalouden muutostoimijat vaikuttavat muutokseen aktiivisen viestinnän kautta, muun muassa esiintymällä erilaisissa seminaareissa ja keskustelemalla, sekä kasvokkain että sosiaalisessa mediassa. He pyrkivät tätä kautta lisäämään tietoisuutta kiertotaloudessa.

Me ihmiset olemme keskenämme varsin erilaisia, eivätkä kaikki muutostoimijat ole niitä näkyvimpiä ja kuuluvimpia esiintyjiä. Osa käyttää myös hiljaisempia vaikuttamisen kanavia esimerkiksi luomalla palvelumalleja ja liiketoimintamalleja, tarjoamalla ystävällisiä neuvoja ja opettamalla kiertotalouteen liittyviä asioita toisille tarvittaessa, mitä voidaan pitää vaikuttamisen kanavana vähintäänkin yhtä tehokkaana kuin näkyvämpi esiintyminen. Tiedon levittämisen lisäksi useat muutostoimijat kokevat tehtäväkseen myös väärän tiedon kumoamisen.

Rohkeus ja visionäärisyys eduksi

Tutkimuksessamme korostui myös muutostoimijoiden persoonallisuus. He kuvasivat muutostoimijuuden vaativan rohkeutta erilaisissa tilanteissa, pitkän tähtäimen tulevaisuusorientoituneisuutta ja visionäärisyyttä näin suuren muutoksen ollessa edessä. Lisäksi he kuvasivat sen vaativan kehittävää otetta ja innostavuutta, jotta muita saadaan mukaan muutokseen, sekä turhautumisen sietoa, sillä kiertotalouden tiellä on vielä monia esteitä kohdattavana ja yhteiskunnallinen ymmärrys siitä on vielä rajallinen.

Muutostoimijat vievät kiertotaloutta eteenpäin erityisesti ammattinsa kautta. Osa heistä toteuttaa kiertotaloutta myös yksityisroolinsa kautta. Osa heistä on ollut lähtökohtaisesti kiertotalouden puolesta puhujia jo aloittaessaan työskentelyn kiertotalouden parissa. Osa on taas ajautunut tähän tehtävään muita reittejä myöten – mutta innostunut kiertotaloudesta ammattinsa kautta. Ylipäänsä vastuulliset tehtävät kiertotalouteen liittyen koettiin merkityksellisiksi, ja muutostoimijuuteen liitettiin sekä työniloa että intoa.

Tutustu politiikkasuositukseemme, joka keskittyy kiertotalousmurroksen vauhdittamiseen muutosjohtajuuden avulla.

Tutkimme osana CICAT2025-hanketta kiertotalouteen liittyvää muutostoimijuutta ja haastattelimme tätä tutkimusta varten 46 yrityksestä valittua kiertotaloudesta vastaavaa henkilöä. Haastattelimme niin toimitusjohtajia, johtoryhmän jäseniä kuin kiertotalouden ja kestävän kehityksen erityisasiantuntijoita. Valitsemamme yritykset oli listattu kiertotalouden kiinnostavimmat edelläkävijät, Sitra 100 -listalle. Haastattelemamme yritykset olivat pääasiassa suuria sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, mutta mukaan mahtui myös muutama startup-yritys.

Määrittelemme nämä edelläkävijäyritykset ja niiden työntekijät kiertotalouden muutostoimijoiksi. Sosiologiassa toimijuus tarkoittaa yksilön kykyä vaikuttaa ympäristöönsä, eli luoda muutoksia vallalla oleviin rakenteisiin. Yksilö voi hyödyntää toimijuuttaan henkilökohtaisessa elämässään, työroolissaan tai erilaisissa yhteisöissä sekä yhteistyössä muiden kanssa. Muutostoimijuus tarkoittaa siis sitä, että miten yksilöt vievät muutosta eteenpäin erilaisin keinoin. Hankkeessa olemme tutkineet, kuinka muutostoimijat vievät kiertotalousmuutosta eteenpäin.

Tiina Onkila
Jyväskylän yliopisto
tiina.onkila@jyu.fi

Katariina Koistinen
Turun yliopisto
katariina.koistinen@utu.fi

Kuvituskuva: Sammie Chaffin/Unsplash