Digital technologies catalyzing business model innovation for circular economy - Multiple case study

03.11.2020

Digitaaliset teknologiat on tunnistettu keskeisiksi kiertotalouden mahdollistajiksi kiertotalouden tutkimuskentässä. Olemassa oleva tutkimus aiheesta on kuitenkin konseptuaalista ja perustuu pääosin kirjallisuuskatsauksiin, mistä johtuen ymmärrys siitä, miten digitaaliset teknologiat edistävät kiertotalouden mukaista liiketoimintaa todellisissa yrityscaseissa.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä digitaalisten teknologioiden kyvystä mahdollistaa kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja toteuttamalla monitapaustutkimus neljässä edelläkävijäyrityksessä. Tutkimuksessa haastateltiin jokaisen yrityksen edustajia ja hyödynnettiin lisäksi dokumenttidataa yritysten liiketoimintamalleihin ja digitaalisiin teknologioihin liittyen.

Tutkimuksessa tunnistettiin joukko mekanismeja, joiden kautta digitaalisten teknologioiden käyttöönotto mahdollistaa liiketoimintamallien uudistamista sekä materiaalitehokkaampaan että taloudellista arvoa paremmin luovaan suuntaan. Erityisesti tiedon rooli korostui liiketoimintamalli-innovaation mahdollistajana, digitaalisten teknologioiden mahdollistaessa yrityksille tarkempaa tietoa esimerkiksi tuotteiden käyttöasteesta, kulumisesta, ja sijainnista, mahdollistaen tuotteiden uudelleenkäytön ja paremman huollon, mutta myös asiakkaiden käyttötottumuksista, mahdollistaen tuotteiden ja palveluiden räätälöimisen asiakkaille entistä tehokkaammin ja tarkemmin.

Tutkimusta hyödyntämällä yritykset voivat tunnistaa digitaalisia teknologioita, jotka auttavat kiertotalouden liiketoimintaan siirtymisessä.

Tutkimuksessa tunnistettiin myös erityyppisten digitaalisten teknologioiden kykyä katalysoida kiertotalouden liiketoimintamallien innovointia. Datan keräämiseen keskittyvät teknologiat, esimerkiksi sensorien hyödyntäminen tuotteissa, mahdollistivat vain inkrementaalista liiketoimintamalli-innovaatiota sekä arvon luonnin että kiertotalouden näkökulmasta, erityisesti toiminnan tehostamisen muodossa. Datan integrointiin keskittyvät teknologiat, esimerkiksi ERP-järjestelmät, mahdollistivat radikaaleja innovaatioita liiketoimintamallin näkökulmasta mahdollistaen tuotteiden myynnistä palvelumalleihin siirtymisen. Data-analytiikkaan keskittyvät teknologiat taas mahdollistivat radikaaleja liiketoimintainnovaatioita sekä kiertotalouden että arvon luonnin kannalta, mahdollistaen datan hyödyntämisen jo tuotesuunnitteluvaiheessa sekä tuotteiden käytön optimoimisen käyttövaiheessa, näin edistäen tuotteiden elinkaaren pidentämistä, komponenttien uudelleenkäyttöä, ja tuotteiden materiaali- ja energiatehokkuutta.

Näin ollen tutkimus tunnisti erityyppisten digitaalisten teknologioiden kykyä katalysoida kiertotalouden liiketoimintamalleja, sekä mekanismeja joiden kautta liiketoimintamalli-innovaatio mahdollistuu. Huomionarvoista digitaalisten teknologioiden tyypeissä on se, että tyypit muodostavat hierarkian, jossa datan keräämiseen keskittyvät teknologiat on otettava käyttöön ennen kuin integraatioteknologioista voidaan hyötyä, ja molemmat ovat edellytyksiä analytiikasta hyötymiseen. Radikaalien liiketoimintainnovaatioiden aikaansaamiseksi digitaalisilla teknologioilla, on jokainen teknologiataso otettava käyttöön. Pelkkä teknologioiden käyttöönotto ei kuitenkaan riitä liiketoimintainnovaation katalysoimiseen, vaan yrityksen on tunnistettava ja seurattava tutkimuksessa tunnistettujen mekanismien toteutumista ja muokattava liiketoimintaansa niiden tuomien etujen avulla.

Tekijät: Valtteri Ranta, Tampereen yliopisto, Center for Innovation and Technology Research (CITER); Leena Aarikka-Stenroos, Tampereen yliopisto, Center for Innovation and Technology Research (CITER); Juha-Matti Väisänen, BearingPoint

Julkaistu: Resources, Conservation and Recycling

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Valmistavan teollisuuden tuoteyritykset, ohjelmistoyritykset

Tulosten hyödyntäminen:

Tutkimusta hyödyntämällä yritykset voivat tunnistaa digitaalisia teknologioita, jotka auttavat kiertotalouden liiketoimintaan siirtymisessä, sekä mekanismeja sille, miten tämä tapahtuu. Tutkimuksen avulla yritys voi esimerkiksi luoda mittareita, joiden avulla voi arvioida investointeja digitaalisiin teknologioihin ja seurata niiden käyttöönoton onnistumista. Yritys voi esimerkiksi tunnistaa, että digitaalisten teknologioiden käyttöönotto voi mahdollistaa komponenttien uudelleenkäyttöä ja optimoida logistiikkaa. Nämä voidaan asettaa mittareiksi onnistumiselle digitaaliseen teknologiaan investoidessa.

Tutkimuksesta selviää myös, millaisia tuloksia digitaalisten teknologioiden käyttöönotosta voi odottaa. Mikäli yritys investoi vain datan keräämiseen keskittyviin teknologioihin, ei niistä vielä voi odottaa radikaalien liiketoimintainnovaatioiden esille nousua. Erityisesti hyödynnettävää tietoa lisäävät digitaaliset teknologiat edistävät sekä kiertotaloutta että arvon luontia edistäviä liiketoimintamalli-innovaatioita. Yritysten kannattaa pyrkiä analytiikkakyvykkyyksiensä parantamiseen varmistaen samalla, että dataa analytiikalle pystymään keräämään ja myös käyttämään.

Lisätiedot tutkimuksesta:

Valtteri Ranta
valtteri.ranta@tuni.fi

Leena Aarikka-Stenroos
leena.aarikka-stenroos@tuni.fi