How do stakeholders understand sustainable circular economy - consesus or contradictions?

04.02.2021

Tutkimus tarkastelee sitä, miten kiertotaloutta edistävät avainsidosryhmät Suomessa ymmärtävät kiertotalouden ja sen yhteyden kestävään kehitykseen. Tutkimus on osa CICAT2025 Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin -tutkimusprojektia, joka on Suomen Strategisen Neuvoston rahoittama. Yhteensä 26 puolistrukturoitua haastattelua tehtiin asiantuntijoille, jotka toimivat ministeriöissä, toimialaliitoissa, tutkimus- ja kehitysorganisaatioissa, alueilla, kaupungeissa ja yrityksissä.

Aineisto analysoitiin käyttäen laadullista aineistonanalyysia. Tuloksemme osoittavat, että sidosryhmien keskuudessa vallitsee konsensus kiertotalouden tärkeydestä ja kiireellisyydestä. Sidosryhmillä on kuitenkin ristiriitaisia näkemyksiä siitä, kuinka laajasti kiertotalous ymmärretään ja määritellään. Kapeimman käsityksen mukaan, kiertotalous yhdistetään pääasiassa kierrätykseen tai jätteidenhuoltoon. Laajimman määrittelyn mukaan kiertotaloutta pidetään uutena talousmallina, joka käsittää kaikki tasot yhteiskunnassa ja vaatii kaikilta sidosryhmiltä aktiivista osallistumista ja toimintaa. Kirjava ymmärrys kiertotalouskäsitteestä korostaa tarvetta käsitteelliselle kirkkaudelle vahvistaen aikaisempien tutkimusten tuloksia.

Tekijät: Hanna Salminen, Maili Marjamaa, Riikka Tapaninaho, Anna Heikkinen, Lara Gonzalez-Porras  &  Johanna Kujala / Tampereen yliopisto

Julkaistu: IS4CE Conference (virtual) 6-7.7.2020 Exeter, Britannia, konferenssipaperi.

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Minsteriöt, yritykset, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot, kaupungit ja kunnat, keskusjärjestöt

Tulosten hyödyntäminen: Tietämyksen ja ymmärryksen lisääminen sidosryhmien käsityksistä siitä, mitä kiertotalous tarkoittaa ja miten se liittyy kestävään kehitykseen. Ymmärrystä siitä, miten kiertotalous on tällä hetkellä määritelty tutkimuskirjallisuudessa.

Lisätiedot tutkimuksesta:

Johanna Kujala
johanna.kujala@tuni.fi