Kiertotalous-sanan tunnettuus ja merkitystulkinnat

04.04.2022

 

Kestävä kiertotalous on talousmalli, jonka avulla voidaan hillitä luonnonvarojen ylikulutusta, torjua ilmastonmuutosta ja luonnon köyhtymistä samalla taloutta ja työllisyyttä vahvistaen. Uuteen malliin siirtyminen vaatii ajattelutapojen muutosta ja kiertotalouden käsitteen ymmärtämistä. Kansalaisille kiertotalous ei kuitenkaan ole kovin tuttu sana.

Tutkimus selvittää kiertotalous-sanan tunnettuutta ja merkityksen päättelyä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden keskuudessa. Kyselytutkimus tehtiin Turun ja Itä-Suomen yliopistoissa kieltenopiskelijoille ja kauppatieteiden opiskelijoille vuosina 2019 ja 2020. Artikkelissa pohditaan kiertotalouden merkityksen päättelyä yhdysosien merkitysten perusteella sekä paneudutaan kyselyvastausten episteemistä modaalisuutta ilmaiseviin aineksiin. Siinä selvitetään myös vastaajien asenteita sekä sanan tunnettuudessa tapahtuneita kvantitatiivisia muutoksia.

Kiertotalous-sanan tunnettuus lisääntyi tutkimusjaksolla selvästi ja vastausten varmuusaste nousi, mutta epävarmuutta ilmaisevia modaalisuuden keinoja käytetään kummassakin osatutkimuksessa runsaasti. Vastauksissa käytetyt evidentiaalisuuden ilmaukset viittaavat yleensä omaan päättelyyn. Yhdyssanan edusosan talous perusteella merkitys liitetään ’talouselämään’ tai ’talousjärjestelmään’, mutta usein myös ’rahavaroihin’. Määriteosa kierto täsmentää tulkinnat useimmiten kiertää-verbin merkityksen ’vaihtaa omistajaa’ tai ’kulkea kehää’ mutta myös ’kaihtaa, välttää’ -merkityksen pohjalta.

Tekijät:
Paula Sjöblom, Turun yliopisto
Ville Virsu, Turun yliopisto

Julkaistu: Puhe ja kieli, 41:4, 265–284 (2021)

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät:
Ministetiöt, yritykset, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot, kaupungit ja kunnat, media sekä kaikenlaiset kiertotalouden parissa toimivat organisaatiot, jotka viestivät myös suurelle yleisölle.

Tulosten hyödyntäminen:
Kiertotalous on abstrakti käsite, jota voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta. Suurelle yleisölle sana on edelleen melko vieras, minkä vuoksi kiertotalouden parissa toimivien organisaatioiden tulisi viestinnässään konkretisoida asia monipuolisin käytännön esimerkein.

Lisätiedot tutkimuksesta:
Paula Sjöblom, Turun yliopisto
papisjo@utu.fi

Ville Virsu, Turun yliopisto
ville.virsu@utu.fi