Stakeholder engagement practices of companies in the context of a circular economy in Finland: A longitudinal study

18.01.2023

 

Tutkimuksessa tunnistetaan suomalaisten kiertotalouden edelläkävijäyritysten sidosryhmävuorovaikutuksen käytäntöjä. Tutkimuksessa tarkastellaan ensin sidosryhmävuorovaikutuksen käytäntöjä vuosina 2019 ja 2021 ja sen jälkeen analysoidaan käytäntöjen kehitystä.

Tutkimusaineisto koostuu kuudesta puolistrukturoidusta haastattelusta. Haastatellut kiertotalouden edelläkävijäyritykset osallistuivat suomalaisten yliopistojen yhteishankkeeseen ’Kiertotalouden katalyytit: Innovaatiosta liiketoiminnan ekosysteemeihin’ (CICAT2025). Haastatteluaineiston analyysissa käytettiin Braunin ja Clarken (2006) temaattista analyysiä.

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että merkittävimmät muutokset yritysten sidosryhmävuorovaikutuksen käytännöissä liittyivät ulkoisiin sidosryhmiin, toimintamalleihin ja kontekstiin. Muutokset osoittavat paitsi kattavampaa ja kehitysmyönteisempää lähestymistapaa sidosryhmävuorovaikutukseen myös toimintaympäristön kypsyyttä.

 

Tekijät:
Heta Leinonen, Tampereen yliopisto
Annika Blomberg, Tampereen yliopisto

Julkaistu:
Leinonen, H.*, & Blomberg, A. (2022). Stakeholder engagement practices of companies in the context of a circular economy in Finland: A longitudinal study. In S. Mishra & A. K. Dey (Eds.), Case studies on entrepreneurial ecosystem, sustainable business and stakeholder dynamics (pp. 34–46). Bloomsbury.

Tutkimuksesta on myös julkaistu blogikirjoitus Uusiouutisten Uusioblogissa:
https://www.uusiouutiset.fi/kuinka-kiertotalouden-edellakavijayritykset-kaytannossa-tekevat-yhteistyota/

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Kaikenkokoiset yrityksen kaikilla toimialoilla.

Tulosten hyödyntäminen: Yritykset voivat asemoida itsensä ja omat sidosryhmävuorovaikutuksen käytäntönsä kiertotalouden edelläkävijäyritysten käytäntöihin. Onko oman yrityksen käytännöt kehittyneet samaan suuntaan? Samalla yritykset voivat ammentaa omaan toimintaansa uusia käytäntöjä artikkelista.

Lisätiedot tutkimuksesta:
Heta Leinonen
Väitöskirjatutkija
Johtamisen ja talouden tiedekunta
Tampereen yliopisto
heta.leinonen@tuni.fi

Annika Blomberg
Yliopistotutkija
Johtamisen ja talouden tiedekunta
Tampereen yliopisto
annika.blomberg@tuni.fi