The leadership moment in circular start-ups - ’Johtamismomentti’ kiertotalouden startup-yrityksissä

31.01.2023

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia ja kerryttää tietoa kiertotalouden startup-yritysten johtamisesta. Kiertotalouden startupit ovat keskeisessä roolissa liike-elämän osallistuessa ympäristökriisin ratkaisemiseen. Kiertotalouden startupit ovat kuitenkin olleet harvinainen tutkimuskohde johtamistutkimuksessa tähän saakka. Startup-yritysten liikeideoiden skaalaaminen isompaan mittakaavaan on mahdollinen väylä kestävän kehityksen edistämiseksi ja siksi on tarpeellista tutkia sitä, kuinka nuorta kiertotalouteen keskittyvää yritystä voidaan johtaa menestyksekkäästi.

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda syvempää ymmärrystä kiertotalouden startuppien johtamisesta soveltamalla ’johtamismomenttia’ tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä. Teoriaa elaboroiden tämä tutkimus tähtäsi samalla myös ’johtamismomentin’ soveltuvuuden testaamiseen johtamistutkimuksen viitekehyksenä. Tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen kuuluvat myös kiertotalouden, kiertotaloudellisten liiketoimintamallien ja ympäristöjohtamisen käsitteiden yhdistämisen osaksi ’johtamismomenttia’ kiertotalouden startup-yrityksissä. Tutkimuksen empiirinen osio toteutettiin soveltaen laadullisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla viittä kiertotalousstartupin perustajaa, joista osa oli myös toimitusjohtajia. Aineisto analysoitiin deduktiivisen sisällönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysi pohjaa teoreettisessa viitekehyksessä esiteltyihin käsitteisiin.

Tutkimuslöydösten perusteella kiertotalous ja kiertotaloudelliset liiketoimintamallit kuvasivat osaa ’johtamismomenteista’ kiertotalousstartupeissa. Sen sijaan ympäristöjohtaminen yhdisti suurinta osaa havaituista ’johtamismomenteista’. Tutkimuksen perusteella ’johtamismomenttia’ voidaan soveltaa viitekehyksenä johtamistutkimuksessa. Tutkimustulokset tuottavat uutta tietoa johtamisesta kiertotalouden startup-yrityksissä ja avaten samalla väyliä uudelle tutkimukselle liittyen ympäristöjohtamisen rooliin kiertotalousstartuppien johtamisessa.

‘Johtamismomentti’-mallin ulottuvuuksien välisestä vuorovaikutuksesta saatiin lukuisia esimerkkejä tutkimuksen avulla ja ‘johtamismomentin’ voitiin todeta mahdollistavan johtamisen tutkimisen kiertotalouden startup-yrityksissä. Ympäristöjohtamisen havaittiin kuvaavan suurinta osaa kiertotalousstartupeissa tapahtuvasta johtamisesta. Yhteisöllisyyden teemojen havaittiin toistuvan startup-yritysten vuorovaikuttaessa liiketoimintaympäristönsä kanssa ja kiertotaloudellisten liiketoimintamallien sekä ennen kaikkea liiketoiminnan laajemman tarkoituksen todettiin toimivan viestimisen välineenä organisaation sisällä. Ympäristöystävällisten arvojen ohjaaman käytöksen voidaan katsoa vaikuttavan organisaation toimintaan kiertotalousstartupeissa ja olevan siksi suotavaa organisaation pyrkiessä kiertotalouden sävyttämiin tavoitteisiinsa.

Tekijät:
Jarno Minkkinen, Itä-Suomen yliopisto

Julkaistu: Itä-Suomen yliopisto 2023 (PDF)

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Kiertotalouden startup-yritykset sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatiot, jotka edesauttavat kiertotalousyritysten verkostoitumista ja tarjoavat tukea näille yrityksille.

Tulosten hyödyntäminen: Kiertotalousstartupien tulisi näiden tutkimustulosten perusteella rohkaista organisaationsa läpileikkaavaa positiivista ja kokonaisvaltaista suhtautumista kiertotalouden teemoihin ja kiinnittää siihen huomiota mm. sisäisessä viestinnässään sekä rekrytoinneissa. Johtajien tulisi voida toimia arvojensa mukaan ja johtaa ikään kuin arvoistaan käsin, jotta heidän kiertotaloudellinen visionsa voitaisiin pyrkiä toteuttamaan organisaation voimin. Käytännössä tämä tarkoittaisi avoimuutta ja rohkeutta ilmaista, mihin suuntaan organisaation tulisi kehittyä ja mistä asioista ei tingitä. Myös apua organisaation liiketoimintamallin ja strategian muovaamiseksi näiden arvojen ja periaatteiden mukaiseksi voitaisiin tarjota, sillä kiertotalousstartupit joutuvat usein tekemään päätöksiä, jotka määrittävät organisaation identiteettiä laajemmaltikin. Verkostoituminen muiden kiertotalousyritysten kanssa ja mahdollisten yhteistyökumppanien kanssa on tärkeää, joten tällaisen yhteistyön syntymistä voitaisiin edesauttaa luomalla kanavia ja tapahtumia, joissa näiden suhteiden luominen tulisi helpommaksi.

Lisätiedot tutkimuksesta:

Hanna Lehtimäki
Itä-Suomen yliopisto
hanna.lehtimaki@uef.fi

Jarno Minkkinen
Itä-Suomen yliopisto
jarno.minkkinen@uef.fi