Työntekijät vastuullisuuden sidosryhmänä - monimerkityksellisyys ja vastuullisuusviestinnän haasteet

07.07.2021

Työntekijät ovat keskeinen yhteiskuntavastuun sidosryhmä. Työntekijöistä ja yhteiskuntavastuusta tehtyä tutkimusta ovat hallinneet varsin rajalliset näkökulmat työntekijöistä yhteiskuntavastuun toimeenpanijoina ja hyödyistä, jotka liittyvät heidän osallistamiseensa yhteiskuntavastuuseen. Viime aikoina tutkimuksessa on alettu lisääntyvästi kiinnittää huomiota eroihin työntekijöiden näkemyksissä ja käsityksissä yhteiskuntavastuusta. Yhteiskuntavastuu on työntekijöiden näkökulmasta hyvin moniulotteinen ja monimerkityksinen ilmiö. Käymme tässä artikkelissa läpi työntekijöiden ja yhteiskuntavastuun suhdetta vallinneisiin tutkimussuuntiin ja pohdimme sitä, millaisia vaatimuksia ilmiön monimerkityksisyys työntekijöiden keskuudessa asettaa organisaatioiden vastuullisuusviestinnälle.

Tekijät: Tiina Onkila, Marileena Mäkelä & Bhavesh Sarna, Jyväskylän yliopisto

Julkaistu: Vastuullinen viestintä

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Yritykset

Tulosten hyödyntäminen: Tässä julkaisussa esitettyjen ajatusten perusteella yrityksissä voidaan suunnitella ja kehittää kiertotalouteen liittyvää sisäistä viestintää.

Lisätiedot tutkimuksesta: 

Tiina Onkila
tiina.onkila@jyu.fi

Marileena Mäkelä
marileena.t.makela@jyu.fi