Kiertotalouden ekosysteemit

Työpaketti 2

CICAT2025 tutkimus  tarkastelee kiertotalousekosysteemien syntymistä, dynamiikkaa sekä toimijuutta kiertotalousekosysteemeissä.

Tutkimme ekosysteemejä sekä toimijoita kiertotalouden katalyytteinä.

Tuloksina luomme rakenteellisen kartan kiertotalouden liiketoimintaekosysteemeistä sekä luokittelun kiertotalouden toimijoista ja muutosagenteista.

Mitä tarkoitamme ekosysteemillä?

Kiertotalousekosysteemi on monen toimijan muodostama verkostomainen kokonaisuus, jossa vuorovaikutuksessa olevilla toimijoilla on toisiaan täydentäviä rooleja. Kiertotalousekosysteemin toimijat voivat olla yrityksiä, kaupunkeja, ministeriöitä, yliopistoja, yleishyödyllisiä organisaatioita ja kansalais-kuluttajia. Yksittäinen toimija voi kuulua useaan ekosysteemiin eikä toimijan aina tarvitse edes tiedostaa olevansa osa ekosysteemiä.

Ekosysteemi syntyy yhteisen tavoitteen ympärille. Kiertotaloudessa tavoite voi olla esimerkiksi resurssikierron aikaansaaminen, kiertotalousosaamisen kehittäminen tai kiertotalousliiketoiminnan toteuttaminen. Kiertotalousekosysteemeissä voidaan nähdä piirteitä muista ekosysteemityyppeistä, esimerkiksi innovaatio-, liiketoiminta- tai alustaekosysteemeistä.

Enabling 4P Collaboration: Multidisciplinary, Industrial-Scale Circular Economy Park

#kestävääkiertotalouttaArtikkelissa kuvataan ECO3 bio- ja kiertotalousalueen keskeinen olemus. ECO3 on innovatiivinen, monitieteinen teollisuusmittakaavan kiertotalouspuisto, joka perustuu julkisen......

Terveydenhuollon ympäristövastuu – alustavia tuloksia haastatteluista

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tutkittiin, minkälainen asema ympäristövastuulla on eri sairaanhoitopiireissä ja ketkä ympäristövastuuta edistävät. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla......

Circular economy in Finland: Perceptions from the textile industry

Tässä pro gradu -työssä tutkittiin suomalaisten tekstiilialan yritysten käsityksiä kiertotaloudesta. Työssä tehtiin 16 puolistrukturoitua haastattelua.Tulokset osoittivat, että tekstiilialan......