Muutos kestävään kiertotalouteen

Työpaketti 4

CICAT2025 keskittyy kiertotalouden transitioon ja katalyytteihin kaupungeissa erityisesti politiikkamuutoksen näkökulmasta.

Tutkimme kaupunkien strategioita, kestävyysohjelmia ja kaupunkikehityshankkeita, joiden avulla kiertotalous tulee osaksi kaupunkikehitystä.

Tuloksena esitämme, miten erilaiset kestävyyspolut rakentuvat ja tukevat kiertotalouden transitiota.

 

Mitä tarkoitamme kestävällä kiertotaloudella?

Kestävä kiertotalous tarkoittaa luonnonvarojen käytön vähentämistä, materiaali-, energia- ja ravinnekiertojen sulkemista sekä sitä, että tuotteiden, materiaalien ja resurssien arvo säilyy taloudessa mahdollisimman kauan. Kestävässä kiertotaloudessa toimintaa tarkastellaan yritysten, kaupunkien ja muiden organisaatioiden sekä kansalaisten toiminnassa ja sen edistäminen vaatii laajaa yhteistyötä yhteiskunnan eri tasoilla. Kestävää kiertotaloutta edistettäessä tulee arvioida ja ottaa huomioon toiminnan taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset eri sidosryhmien näkökulmasta sekä suhteessa globaaleihin kestävyysrajoihin nyt ja tulevaisuudessa

Kiertotalouden kestävyyslupaukset. Espoon, Lahden, Tampereen ja Turun kaupunkistrategioiden vertailu

Tutkimme sitä, miten kiertotaloutta on sovellettu strategisena tavoitteena suomalaisissa urbaanin kiertotalouden kärkikaupungeissa. Analysoimme myös, miten taloudellinen, ympäristöllinen ja......

Kiertotalous kaupunkien menestystekijänä

Kiertotalous tarjoaa kaupungeille tilaisuuden vahvistaa ympäristölle myönteistä elinkeinopolitiikkaa. Kaupungit ovat erilaisia ja niillä kaikilla on omia vahvuuksiaan nousta kiertotalouden......

The interagency cycle in sustainability transition

Kirjoituksessa hylätään yleinen käsitys, jonka mukaan toimijuudessa on kysymys aina ihmisistä. Tutkimuksen kohteena on ihmisten ja ei-inhimillisen maailman välinen toimijuus, joka tulee......