Muutos kestävään kiertotalouteen

Työpaketti 4

CICAT2025 keskittyy kiertotalouden transitioon ja katalyytteihin kaupungeissa erityisesti politiikkamuutoksen näkökulmasta.

Tutkimme kaupunkien strategioita, kestävyysohjelmia ja kaupunkikehityshankkeita, joiden avulla kiertotalous tulee osaksi kaupunkikehitystä.

Tuloksena esitämme, miten erilaiset kestävyyspolut rakentuvat ja tukevat kiertotalouden transitiota.

 

Mitä tarkoitamme kestävällä kiertotaloudella?

Kestävä kiertotalous tarkoittaa luonnonvarojen käytön vähentämistä, materiaali-, energia- ja ravinnekiertojen sulkemista sekä sitä, että tuotteiden, materiaalien ja resurssien arvo säilyy taloudessa mahdollisimman kauan. Kestävässä kiertotaloudessa toimintaa tarkastellaan yritysten, kaupunkien ja muiden organisaatioiden sekä kansalaisten toiminnassa ja sen edistäminen vaatii laajaa yhteistyötä yhteiskunnan eri tasoilla. Kestävää kiertotaloutta edistettäessä tulee arvioida ja ottaa huomioon toiminnan taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset eri sidosryhmien näkökulmasta sekä suhteessa globaaleihin kestävyysrajoihin nyt ja tulevaisuudessa

Circular economy in Finland: Perceptions from the textile industry

Tässä pro gradu -työssä tutkittiin suomalaisten tekstiilialan yritysten käsityksiä kiertotaloudesta. Työssä tehtiin 16 puolistrukturoitua haastattelua.Tulokset osoittivat, että tekstiilialan......

Miksi olla kuluttaja, kun voi myös olla osallistuja ja kehittäjä?

Kiertotalous on vasta saapunut kaupunkeihin ja osittain myös ihmisten arkeen. Kaupunkilaiset saattavat mieltää sen jätehuolloksi, kuten jätteiden kierrättämiseen tai joidenkin tuotteiden......