Circular Economy Center: Creating a General Concept for Circular Economy Constitutions

17.03.2020

Opinnäytetyössä luodaan yleiskonsepti kiertotalousorganisaatioille. Työn tuloksina ovat kiertotalouskeskuksen määritelmä, luokittelukehys keskuksille sekä 20 käytännöllistä esimerkkiä keskuksista. Määritelmä teoretisoi käsiteltävän ilmiön, luokittelukehys esittää havainnollisesti keskuksen olennaiset osatekijät mittareineen sekä tapausesimerkit osoittavat, miten kiertotalouskeskus voi ilmetä käytännössä tällä hetkellä. Konsepti kuvaa siten erilaisten kiertotalousorganisaatioiden yhteistä perusolemusta sekä tarjoaa näkökulmia erityisesti kiertotaloudessa toimivien monitoimijaisten yhteistyökokoonpanojen organisoitumiskysymyksiin.

Tekijä: Jarmo Uusikartano

Julkaistu: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/118103