Tunteet ja niiden hallinta ympäristövastuutyössä

06.07.2020

Tutkielmassa pureudutaan ympäristövastuutyössä koettuihin tunteisiin, niitä aikaansaaviin tekijöihin ja ympäristövastuutoimijoiden tunteiden hallinnan keinoihin. Tutkielmassa muodostettiin kaksi kokonaisdimensiota: tunteita aikaansaavat tekijät ja tunteiden hallinnan keinot. Tunteita aikaansaavista tekijöistä tunnistettiin neljä teemaa: sosiaalinen tuki, onnistumisen kokemukset, työn merkityksellisyys sekä ristiriidat oman työn ja muiden toimijoiden välillä. Tunteiden hallinnan keinoina esille nousivat toimijuus ilmastoahdistuksen torjujana, toimijuusidentiteetin säätely, rajaaminen ja paksun nahan luominen.

Tutkielmassa tarkastellaan ympäristövastuutyön tunneulottuvuutta kokonaisuutena kuvaamalla koetut tunteet ja niitä aikaansaavat tekijät puu-vertauskuvan avulla. Tunteiden hallinnassa puolestaan korostuu vaatimus tasapainoilla toimijuuden korostamisen ja piilottamisen välillä, mitä tarkastellaan tutkielmassa varsinkin identiteetin ja tunnetyön käsitteiden näkökulmista. Tutkielmassa esitetään myös käytännön suosituksia ympäristövastuutoimijoille.

Tekijät: Mirka Laaksonen

Linkki pro gradu -tutkielmaan

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Yritykset, kaikki ympäristövastuun parissa työskentelevät

Tulosten hyödyntäminen:

Tutkielmassa esitetään ympäristövastuutyön parissa toimivien kokemuksia ja pohditaan tunteiden hallintaa vastuullisuustyössä. Ympäristövastuutyötä tekevät voivat saada tutkielmasta apua ja ajatuksia omien tunteidensa käsittelyyn. Tutkielman tulosten pohjalta myös organisaatio- ja yhteiskunnallisen tason toimijat voivat saada uusia ajatuksia siitä, miten vastuullisuustoimijoiden työtä voidaan tukea ja edistää.