Yksilötoimija kiertotaloussiirtymän vauhdittajana: Diskurssianalyysi kestävyystoimijoiden identiteeteistä

07.09.2022

 

Tämän sosiaalipsykologisen tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mitä kestävyysalan ammattilaisena työskenteleminen tarkoittaa identiteetin näkökulmasta: Miten nämä yksilöt puhuvat itsestään? Miten he kuvaavat omaa todellisuuttaan?

Tutkimus toteutettiin analysoimalla diskurssianalyyttisesti 12 haastattelua, joissa kiertotalouden edelläkävijäyrityksessä työskentelevä ammattilainen kuvaa itseään ammattilaisena ja yksityishenkilönä.

Tutkimuksen tuloksena on neljä identiteettityyppiä, jotka ovat muutoksentekijä, pettynyt toimija, hyveellinen ihminen ja epätäydellinen ihminen. Näistä kolme ensimmäistä esiintyi kaikkien haastateltavien puheessa. Epätäydellinen ihminen esiintyi kaikissa paitsi neljässä haastattelussa. Tämä kuvastaa sitä, että sama ihminen hyödyntää useita erilaisia tapoja merkityksellistää itseään. Muutoksentekijä kertoo edistävänsä muutosta ammatillisen roolinsa kautta. Pettynyt toimija kuvaa oman toimintansa rajallisuutta sekä pettymystään päätöksentekijöihin. Hyveellinen ihminen merkityksellistää itseään oman hyvyyden ja moraalin sekä vastuullisten valintojen tekemisen kautta. Epätäydellinen ihminen painottaa vastuullisen kuluttajan ihanteesta poikkeavalla tavalla omaa epätäydellisyyttään kuluttajana sekä itseään elinikäisenä oppijana.

Haastateltavat määrittelivät itseään erityisesti suhteessa kestävyystoimijan ihanteeseen, jota identiteettityypit yhtäältä myötäilevät, toisaalta vastustavat. Kykenemättömyys esittää itseä kaikkien diskursiivisten identiteettien kohdalla ihanteellisena kestävyystoimijana, asettaa haastateltavat kielellisesti ristiriitaiseen asemaan, jossa tulisi tasapainoilla tosielämän realiteettien ja tämän ihannekuvan välillä. Tutkielman tulokset antavat viitteitä kestävyystoimijoiden väsymisestä, vaikeasta identiteettityöstä sekä diskursiivisen todellisuuden haasteellisuudesta heidän pyrkiessään tekemään ymmärrettäväksi itseään.

Tutkimus kytkeytyy CICAT 2025-hankkeseen tutkimalla yksilötason kestävyystoimijoita kiertotalousmuutoksessa.

Tekijät: Vaula Berg, Turun yliopisto

Julkaistu: Tampereen yliopisto. Trepo 2022.

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Ministeriöt, yritykset, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot, kaupungit ja kunnat sekä keskusjärjestöt.

Tulosten hyödyntäminen:
Tutkimuksen tulokset nostavat esiin, että kestävyysalan ammattilaiset painivat vaikeiden tunteiden ja ristiriitojen välimaastossa pyrkiessään tekemään ymmärrettäväksi itseään.

Jatkossa kaikkien tahojen tulisi pyrkiä ymmärtämään ja tukemaan paremmin kestävyyttä edistävien yksilöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia: Miten työnantajat, yritykset, organisaatiot ja yhteiskunnat voisivat paremmin ohjata, tukea ja motivoida yksilöiden aktiivista kestävyystoimintaa niin, ettei se tapahdu hyvinvoinnin kustannuksella, vaan toimintakykyä ja jaksamista tukien?

Kaiken muutoksen keskiössä on kuitenkin aina muutoksessa oleva, tunteva ja kokeva ihminen. Paras mahdollinen tilanne olisi tietenkin se, että tämä ihminen on hyvinvoiva kyetäkseen aktiivisesti omalla muutosenergiallaan jatkossakin ottamaan osaa kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen.

Haastan sinut pohtimaan: Mitä hyvää sinä voit tehdä itsellesi tänään? Entä jollekin toiselle?

Lisätiedot tutkimuksesta:
Vaula Berg
vaula.berg@utu.fi