Monitapaustutkimus kiertotalouden transitiota kiihdyttävistä teknologiakatalyyteista

28.07.2020

#vauhtiamuutokseen

Diplomityössä tutkittiin kiertotaloutta mahdollistavia teknologiakatalyytteja Tampereen yliopiston tutkimusalueilla. Tavoitteena oli tunnistaa, missä valmiudessa eri tyyppiset kiertotaloutta edistävät teknologiat ovat.

Tutkimus toteutettiin monitapaustutkimuksena, johon mukaan valittiin viisi teknologia-aluetta: bioteknologia, teollisuusteknologia, rakennusteknologia, digitaalinen teknologia, ja materiaaliteknologia. Jokaiselta teknologia-alueelta haastateltiin tutkijoita. Haastattelujen perusteella arvioitiin, edistävätkö teknologiat tuotteiden ja materiaalien kierrätystä, uudelleenkäyttöä, vai vähentämistä, sekä tarkasteltiin teknologioiden valmiustasoa kullakin alueella.

Tutkimuksessa tunnistettiin useita kiertotaloutta edistäviä teknologioita, jotka ovat eri valmiustasoilla. Esimerkiksi komposiittien kierräysteknologia on jo valmiina markkinalle, kun taas betonielementtien uudelleenkäyttö on vielä proof-of-concept tasolla. Yleisesti vaikuttaa siltä, että kierrätystä mahdollistavat teknologiat ovat valmiustasolla korkeammalla kuin uudelleenkäyttöön ja vähentämiseen tähtäävät teknologiat.

Tutkimuksessa tunnistettiin CICAT2025-hankkeen kannalta keskeisten teknologisten katalyyttien valmiustasoja. Uudelleenkäyttöä ja vähentämistä edistävien teknologioiden ja kierrätysteknologioiden eri valmiustasot korostavat tarvetta tiedostaa uudelleenkäyttö ja vähentäminen osana kiertotalouden muutosta. Muuten riskinä on, että kiertotalouden käyttöönotto tapahtuu jo valmiimpien kierrätysteknologioiden kautta, mahdollisesti lopulta tehokkaampien uudelleenkäyttöön ja vähentämiseen tähtäävien teknologioiden jatkokehityksen kustannuksella. Sekä teknologioita käyttöönottavien yritysten, kehitysrahoituksesta päättävien julkisten tahojen, sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden on hyvä ottaa valmiustasojen eroavaisuus huomioon, ja tietoisestikin tukea kiertotalouden systeemisen tehokkuuden kannalta suotuisien uudelleenkäyttöä ja vähentämistä edistävien teknologioiden kehitystä.

Tekijä: Ahmed Eltayeb, Tampereen yliopisto

Julkaistu: Tampereen yliopisto

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Ministeriöt, yritykset, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot

Tulosten hyödyntäminen:

Ottaa tietoisesti huomioon teknologiakentällä edelleen kehittyvät teknologiset katalyytit materiaalien uudelleenkäyttöön ja vähentämiseen. Erityisesti ministeriöiden ja tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden osalta tutkimus nostaa esille tarpeen kiihdyttää näiden teknologioiden valmiustason nostoa.

Teknologisen valmiustason tunnistaminen eri ratkaisuille on hyödyllinen konsepti myös muille katalyyttityypeille. Vaatiiko esimerkiksi jokin liiketoimintamalli teknologian käyttöönottoa, jota ei vielä ole laajalti markkinoilla saatavilla – tällä on merkittävä vaikutus siihen missä mittakaavassa tällainen liiketoimintamalli voidaan tällä hetkellä ottaa käyttöön.