Elävät kaupunkilaboratoriot: kulttuuritoimijat Tampereen Hiedanrannan uudistajina

05.03.2021

Tutkimme, miten kaupunkilaboratoriot auttavat julkishallintoa vastaamaan uusiin ja kestävyyshaasteisiin, ja analysoimme Tampereen Hiedanrannan kaupunkilaboratoriota uutena keinona edistää kiertotaloutta ja kestävyysmurrosta. Tarkastelemme Hiedanrannan kehitystä laadullisen tapaustutkimuksen keinoin, ja ensisijaisen tutkimusaineiston muodostavat kymmenen Hiedanrannassa toimivan kulttuuritoimijan teemahaastattelut.

Päälöydös on, että kulttuuritoimijat luovat Hiedanrannan kaupunkilaboratorion ilmapiiriä ja ovat sektorirajat ylittävän yhteistoiminnan kautta osa sen toimijaverkostoja. He ovat paitsi innovaatioiden testaajia myös niiden yhteiskehittäjiä sekä uusien osallistumisen käytäntöjen luojia.

Tutkimus kuvaa kulttuuritoimintaa ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä Hiedanrannan kaupunkilaboratoriossa, selventää kulttuuritoiminnassa ilmenevää kestävyyttä sekä havainnollistaa kestävyyspotentiaalin horisontaalista aktivointia vaihtoehtona skaalaamiseen keskittyvälle tarkastelulle.

Tekijät:

Veera Turku, Tampereen yliopisto
Ari Jokinen, Tampereen yliopisto
Pekka Jokinen, Tampereen yliopisto

Julkaistu: Hallinnon Tutkimus 40 (1), 53–68

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Kaupungit, kunnat, kansalaistoimijat

Tulosten hyödyntäminen: Artikkeli lisää tietämystä kaupunkilaboratorion dynamiikasta. Erityisesti se lisää ymmärrystä kulttuuritoimijoiden roolista kiertotaloutta painottavan ja eri toimijasektoreita yhdistävän kaupunkilaboratorion organisoitumisessa.

Lisätiedot tutkimuksesta:

Ari Jokinen
ari.k.jokinen@tuni.fi