Sidosryhmien intressit kestävän kiertotalouden edistämiseksi Suomessa

04.02.2021

Osana strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaa CICAT2025-tutkimuskonsortiota tarkastelemme kiertotaloutta sidosryhmävuorovaikutuksen näkökulmasta. Tässä katsauksessa esittelemme tutkimuksen alkuvaiheen tuloksia sidosryhmien intresseihin liittyen.

Haastattelimme vuoden 2019 aikana 26 asiantuntijaa, jotka edustavat kiertotalouden keskeisiä sidosryhmiä. Analysoimme haastattelut aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että sidosryhmät tunnistavat kiertotalouden tärkeyden ja jakavat vahvan yhteisen tahtotilan sen edistämiseksi. Yhteiset tavoitteet liittyvät ennen kaikkea ekologisen kestävyyden turvaamiseen. Yhteisten intressien lisäksi eri sidosryhmillä on omia tavoitteitaan kiertotalouden edistämiseksi.

Kestävän kiertotalouden nähdään tarjoavan Suomelle esimerkiksi liiketoiminta- ja vientimahdollisuuksia. Yhteinen tahtotila mahdollistaa toimiala- ja sektorirajat ylittävän sidosryhmäyhteistyön kestävän kiertotalouden edistämiseksi, mutta sen edistämiseksi on vahvistettava yhdessä tekemisen toimintatapoja ja prosesseja.

Tekijät: Hanna Salminen, Johanna Kujala, Riikka Tapaninaho, Maili Marjamaa, Heikkinen Anna / Tampereen yliopisto

Julkaistu: Salminen, H., Kujala, J., Tapaninaho, R., Marjamaa, M. & Heikkinen, A. (2020). Sidosryhmien intressit kestävän kiertotalouden edistämiseksi Suomessa. Yritysetiikka, Vol. 12, No. 1, 40-51.

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Minsteriöt, yritykset, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot, kaupungit ja kunnat, keskusjärjestöt

Tulosten hyödyntäminen:

Artikkeli tarjoaa muun muassa seuraavia käytännön sovellusmahdollisuuksia kohderyhmille:

  • Tietämyksen ja ymmärryksen lisääminen sidosryhmien intresseistä kiertotaloudessa
  • Selkokielinen ymmärrys siitä, mitä tarkoitamme kestävällä kiertotaloudella
  • Lyhyt intro sidosryhmänäkökulmasta kiertotalouden edistämisessä

Lisätiedot tutkimuksesta:

Hanna Salminen
hanna.salminen@tuni.fi

Johanna Kujala
johanna.kujala@tuni.fi