Stakeholder value creation in the intersection of business and sustainability

24.05.2023

 

Kokoomaväitöskirja tarkastelee sitä, miten yritykset voivat luoda arvoa sidosryhmille yhdessä sidosryhmien kanssa kestävyyden kontekstissa. Väitöskirja lisää ymmärrystä siitä, miten sidosryhmäteoriaa strategisen johtamisen teoriana voidaan hyödyntää kestävyyshaasteisiin vastaamisessa. Väitöskirja koostuu neljästä erillistutkimuksesta, jotka ovat kirjallisuuskatsaus sidosryhmäarvonluonnista, tapaustutkimus kiertotalousliiketoiminnasta, tapaustutkimus viherrakentamisprojektista sekä toimitusjohtajien kestävyysdiskursseja käsittelevästä empiirisestä tutkimuksesta. Väitöskirjan tulokset kiteytyvät väitteeseen siitä, että luodakseen arvoa kestävyyden kontekstissa liiketoiminnassa tulee 1) omaksua systeeminen ja relationaalinen näkemys arvonluonnista, jossa huomio on sidosryhmäsuhteissa, 2) rakentaa yhteisille arvonluonnin aktiviteeteille yhteiskunnan eri tasoilla yli organisaatiorajojen, 3) ymmärtää arvo moniulotteisena, 4) käsitellä kestävyyteen liittyvää monimutkaisuutta, jännitteitä ja kilpailevia vaatimuksia sekä 5) ymmärtää syvällisesti suhteita yhteiskunnallisiin ja ekologisiin ympäristöihin. Väitöskirja liittyy CICAT2025-hankkeeseen kiertotalousliiketoimintaan liittyvän tapaustutkimuksen sekä sidosryhmäyhteistyön ja -vuorovaikutuksen näkökulmasta. Se kuvaa laajasti, miten liiketoimintaa voidaan ymmärtää suhteessa kestävyyshaasteisiin ja niihin vastaamiseen.

Tämä artikkelipohjainen väitöskirja tarjoaa vaihtoehtoisen lähestymistavan vallitsevaan ymmärrykseen liiketoiminnasta ja arvonluonnista. Siinä korostetaan tarvetta systeemiseen ja relationaaliseen näkemykseen arvonluonnista kestävän kehityksen yhteydessä. Sidosryhmäarvonluonti suuntaa liiketoiminnan huomion arvoa luoviin sidosryhmäsuhteisiin, moniulotteiseen arvoymmärrykseen, moninaisiin, kilpaileviin vaatimuksiin ja jännitteisiin sekä liike-elämän, yhteiskunnan ja luonnonympäristön keskinäisriippuvuuteen.

Tekijä: Riikka Tapaninaho, Tampereen yliopisto

Julkaistu: Trepo

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: TEM, YM, MMM; kaikki yritykset, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot, joissa tarkastellaan liiketoimintaa ja kestävyystavoitteita; kaupungit ja kunnat

Tulosten hyödyntäminen:

Väitöskirja tarjoaa vaihtoehtoisen tavan ymmärtää yritystä ja liiketoimintaa kestävyyshaasteiden edessä. Väitöskirjan tutkimustulokset auttavat toimijoita laajentamaan vallitsevaa arvonluontinäkemystä yli taloudellisen ja organisaatiokohtaisen arvon. Väitöskirjan tuloksia voidaan käyttää apuna niin liiketoiminnan kehittämisessä kuin kestävyystavoitteisiin vastaamisessa yritys-sidosryhmäsuhteissa yhteiskunnallisella tasolla.

Lisätiedot tutkimuksesta:
Riikka Tapaninaho
riikka.tapaninaho@tuni.fi
Tampereen yliopisto