Yritysten välinen yhteistyö kiertotalouden ekosysteemeissä

28.07.2020

#luodaanratkaisuja

Pro gradu -tutkielmassani tutkin yritysten välistä yhteistyötä kiertotalouden ekosysteemeissä. Erityisesti tarkastelin, millaiset tekijät mahdollistavat yritysten välisen yhteistyön toteutumisen, ja millaisia seurauksia yritysten välisellä yhteistyöllä on. Yhdistin tutkimuksessa kiertotalouden ja ekosysteemien kasvavat kirjallisuussuuntaukset, sillä kiertotalouteen siirtyminen edellyttää yhteistyötä, jota ekosysteemeissä toimiminen puolestaan edistää. Tutkimukseni oli laadullinen, ja se perustui haastatteluaineistolle. Haastateltaviksi valitsin Suomessa toimivia kiertotalouden asiantuntijayrityksiä, kiertotalouden ekosysteemejä koordinoivia organisaatioita sekä ekosysteemeihin osallistuvia yrityksiä. Haastateltavia oli yhteensä 10 ja ne edustivat viittä eri kiertotalouden ekosysteemiä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yritysten välistä yhteistyötä ekosysteemeissä mahdollistavat ekosysteemin muodostaminen, ekosysteemin kehittyminen ja strategisten tavoitteiden saavuttaminen. Nämä tekijät sisältävät useita erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla yhteistyön syntymistä voidaan tukea. Lisäksi tulokset osoittavat, että kiertotalouden ekosysteemeissä tapahtuvalla yhteistyöllä on seurauksia sekä yritystasolla että ekosysteemien ja yhteiskunnan tasolla. Yritystasolla seuraukset näkyvät suorina liiketoimintahyötyinä, liiketoiminnan kehittämisenä sekä toimintaympäristöön sopeutumisena. Ekosysteemien ja yhteiskunnan tasolla seuraukset näkyvät ratkaisujen toteutettavuutena, ongelmien ymmärtämisenä ja ratkaisuna sekä yhdessä kehittämisenä ja kehittymisenä.

Esitän tutkimuksen tuloksiin ja aiempaan tutkimuskirjallisuuteen perustuen neljä johtopäätöstä. Ensinnäkin avoimuus, luottamus ja vuoropuhelu ovat keskeisiä edellytyksiä sekä yhteistyölle että koko ekosysteemin toimimiselle. Toiseksi ekosysteemin koordinoija on avainroolissa yritysten välisen yhteistyön ja ekosysteemin toiminnan mahdollistajana, minkä vuoksi myös koordinoijan toiminnan rahoitus on keskeistä. Kolmanneksi kiertotalouden edistäminen on monille henkilöille ja yrityksille arvovalinta, mikä voi sitouttaa toimijoita ja helpottaa yhteistyön syntymistä. Neljänneksi kiertotalouden ekosysteemit voivat olla keskeisiä rakenteita, jotka mahdollistavat kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan toteutumisen ja edistävät kiertotalouteen siirtymistä eri tasoilla. Tutkimusta ei tehty CICAT2025-hankkeessa, mutta aihepiiriltään se liittyy vahvasti sidosryhmäyhteistyön tutkimukseen, sillä tutkimuksen keskiössä oli kiertotaloudessa toimivien yritysten välinen yhteistyö.

Tekijä: Anni Paavilainen, Tampereen yliopisto

Julkaistu: Tampereen yliopisto

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Ministeriöt, yritykset, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot, kaupungit ja kunnat, keskusjärjestöt

Tulosten hyödyntäminen:

Kasvanut ymmärrys yritysten välisen yhteistyön mahdollistavista tekijöistä voi auttaa tukemaan yhteistyötä ja kiertotalouden ekosysteemejä. Koska tutkimustulokset osoittavat useita kiertotaloutta edistäviä seurauksia yritys- ja ekosysteemitasolla, kiertotalouden ekosysteemien tukeminen on perusteltua. Lisäksi tulokset voivat auttaa ymmärtämään yhteistyön mahdollistavia tekijöitä ja näin tukea yrityksiä sekä muita sidosryhmiä yhteistyön toteuttamisessa. Tutkimustulokset voivat myös auttaa ekosysteemiä koordinoivia tahoja huomioimaan erilaiset tekijät, joilla yhteistyötä voidaan edistää. Eri tasoilla havaitut yhteistyön seuraukset myös osoittavat kiertotalouden ekosysteemien yhteiskunnallisen merkityksen.

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa on tarkasteltu kiertotalouden ja ekosysteemien tutkimuskirjallisuutta ja käsitteiden määritelmiä. Muut CICAT-tutkijat voivat löytää kirjallisuuskatsauksesta näkökulmia ja hyviä lähteitä aiheen jatkotutkimukseen. Tutkielmassa esittämäni uusi määritelmä kiertotalouden ekosysteemeille voi myös auttaa ymmärtämään käsitettä, jota ei ole tietojeni mukaan vielä määritelty aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa.