Suomelle kiertotalouden strateginen edistämisohjelma

30.04.2020
Kuva: Vesa-Matti Väärä

Suomelle valmistellaan tänä vuonna kiertotalouden strateginen edistämisohjelma vuoteen 2035. Ohjelmaa valmistelevan ohjausryhmän puheenjohtaja on työelämäprofessori Reijo Karhinen. Tavoitteena on luoda muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan talouden uusi perusta. Kiertotalousohjelman suunnittelussa ja toteuttamisessa on mukana erilaisia yhteiskunnallisia toimijoita ministeriöistä kaupunkeihin ja yrityksiin.

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin (CICAT2025) on mukana tässä tavoitteellisessa yhteistyössä tuomalla ja luomalla tutkimuspohjaista tietoa kiertotalouden edistämiseen yrityksissä ja kaupungeissa. CICAT2025-tutkimushanke vauhdittaa Suomen strategista kansallista tavoitetta olla johtava kiertotalouden maa vuoteen 2025 mennessä. CICAT2025 tutkii kiertotalouden ekosysteemejä ja analysoi kestävää kiertotaloutta edistäviä tekijöitä.

Suomessa on kehitetty kiertotaloudellistumista tukevia keksintöjä ja innovaatioita, mutta nyt tarvitaan ripeitä toimia, jotka edistävät niin pienten kuin suurien yritysten kiertotalousliiketoimintaa ja siitä syntyvää kansainvälistä kilpailuetua. Jotta kestävä kiertotalous arkipäiväistyy julkisten hankintojen kautta ja yhteiskuntasuunnittelussa, tarvitaan lisäksi kiertotalousosaamisen vahvistamista kaupungeissa ja julkisella sektorilla.

Suomessa on kehitetty kiertotaloudellistumista tukevia keksintöjä ja innovaatioita, mutta nyt tarvitaan ripeitä toimia, jotka edistävät kiertotalousliiketoimintaa ja siitä syntyvää kansainvälistä kilpailuetua.

Kestävä kiertotalous tarkoittaa luonnonvarojen käytön vähentämistä, materiaali-, energia- ja ravinnekiertojen sulkemista sekä tuotteiden, materiaalien ja resurssien arvon säilyttämistä taloudessa mahdollisimman kauan. Kestävässä kiertotaloudessa toimintaa tarkastellaan yritysten, kaupunkien ja muiden organisaatioiden sekä kansalaisten toiminnassa. Sen edistäminen vaatii laajaa yhteistyötä yhteiskunnan eri tasoilla. Kestävää kiertotaloutta edistettäessä arvioidaan toiminnan taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset suhteessa globaaleihin kestävyysrajoihin nyt ja tulevaisuudessa yhteiskunnan sidosryhmien näkökulmista.

Tutkimus mukana luomassa ratkaisuja

Kiertotalouden muodostuminen talouden perustaksi edellyttää, että luonnonraaka-aineita korvaaville tuotteille ja palveluille syntyy markkinat. Kiertotalousmarkkinoiden syntyminen edellyttää, että kiertotalouden tuotteiden ja palvelujen laatulupaus täyttyy ja että asiakkaat kokevat saavansa arvoa kiertotalousratkaisuista. CICAT2025-hankeessa tehty tutkimus kiertotalousyritysten liiketoiminnan kehittämisestä osoittaa, että tarvitaan vahva ja houkutteleva kiertotalousbrändi, joka vahvistaa kiertotalousratkaisujen houkuttelevuutta.

Kiertotaloudesta on puhuttu paljon, mutta edelleen yleinen käsitys on, että kiertotalous tarkoittaa lähinnä kierrätystä. Tarvitaan osallistuvaa kehittämistä, koulutusyhteistyötä, järjestöyhteistyötä ja vaikuttamista sosiaalisessa mediassa laajasti, jotta kiertotalousymmärrys monipuolistuu, vahvistuu ja leviää. Kestävän kiertotalouden näkeminen luontevana osana talouskasvua ja liiketoimintaa vauhdittaa siirtymistä kiertotalouteen.

Kiertotalouden edistämiseksi tarvitaan lainsäädäntöohjausta, toimintakäytäntöjen ohjeistamista ja toimeenpanoa kuntatasolla tehtävissä päätöksissä, kuten julkisissa hankinnoissa ja kaavoituksessa, sekä kiertotalousyritysten liiketoimintaedellytysten luomisessa. Kokeilut, ohjeistusten uudistaminen, kriteeristöjen uudelleentarkastelu ja virkamiesvastuukysymysten uudelleenarviointi ovat esimerkkejä käytännöistä, jotka vauhdittavat kiertotalouden ratkaisujen luomista.

Suomessa julkisen sektorin rooli kiertotalousmarkkinoiden luomisessa on suuri. Siksi tarvitaan uudenlaista vauhtia johtamisjärjestelmien uudistamiseen julkisissa organisaatioissa sekä organisaatiorajat ylittävän yhteistyön johtamiseen.

Tarvitaan osallistuvaa kehittämistä, koulutusyhteistyötä, järjestöyhteistyötä ja vaikuttamista sosiaalisessa mediassa laajasti, jotta kiertotalousymmärrys monipuolistuu, vahvistuu ja leviää.

COVID-19-pandemian aiheuttama globaalin talouden kriisi vaarantaa suomalaisten yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja uhkaa pysäyttää aluillaan olevan kestävän kiertotalouden liiketoiminnan kehittämisen. CICAT2025 on mukana edistämässä koronakriisin jälkeisiä talouden jälleenrakennustoimia, jotka tukevat hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamista pandemian jälkeen.

Kansallisen kiertotalouden ohjelmaehdotuksen valmistelussa syntyy konkreettinen suunnitelma resursseista ja toimenpiteistä, joille uusi talouden perusta on mahdollista rakentaa. Ohjelmaehdotus valmistellaan vuoden 2020 aikana valtioneuvoston hyväksyttäväksi.

Hanna Lehtimäki 
professori
Itä-Suomen yliopisto

Leena Aarikka-Stenroos
professori
Tampereen yliopisto