Sidosryhmät yhteisen pöydän ääreen

29.01.2020
Kuva: Vesa-Matti Väärä.

CICAT2025-hankkeen toinen vuosiseminaari järjestettiin tuulisessa Hanasaaressa joulukuun puolivälissä. Vuosiseminaarissa julkaistiin hankkeen ensimmäinen politiikkasuositus ja keskusteltiin kiertotalouden etenemisestä.

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman viisivuotisen CICAT2025-hankkeen ensimmäinen vuosi sujui vauhdikkaasti. Konsortion johtaja Leena Aarikka-Stenroos esitteli vuosiseminaarissa hankkeen ensimmäisen vuoden aikana tehtyä tutkimus- ja vuorovaikutustyötä ja tulevaisuuden suunnitelmia.

Ensimmäisen vuoden aikana on kartoitettu useita erilaisia kiertotalouden ekosysteemejä eli verkostoja, joissa moninaiset toimijat tekevät yhteistyötä kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan tai osaamisen vahvistamiseksi. Ensimmäisen vuoden aikana on kartoitettu rakentamisen ja tekstiilikierron toimialan laajuisia ekosysteemejä, kaupunkien ja yritysten alueellisia ekosysteemejä sekä yksittäisten yritysten liiketoimintaekosysteemejä. Muun muassa työpajojen ja haastattelujen avulla on kartoitettu erilaisia katalyyttejä. Hankkeessa tunnistettuja katalyyttejä ovat esimerkiksi politiikka, johtaminen, sääntely, kuvat, kieli ja vuorovaikutus.

– Nyt olemme kartoittaneet, millaiset moninaiset tekijät ja toimijat voivat toimia katalyyttina eli olemme keskittyneet eri alojen katalyytteihin ja syventäneet ymmärrystä kustakin niistä. Vuonna 2020 tutkimme, miten katalyytit vaikuttavat toisiinsa eli miten esimerkiksi regulaatio vaikuttaa liiketoimintaan, Aarikka-Stenroos kertoi.

Mies pitää politiikkasuositusta kädessään
Kuva: Vesa-Matti Väärä

Yhteistyö avain muutokseen

Yhtenä tutkimuskohteena on ollut, miten sidosryhmien yhteistyöllä voitaisiin edistää kiertotaloutta. Tästä teemasta syntyneet ensimmäisen vuoden tulokset on nyt kiteytetty vuosiseminaarissa julkaistuun politiikkasuositukseen. Politiikkasuosituksen mukaan kestävään kiertotalouteen pääsemiseen tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja vuoropuhelua eri sidosryhmien välillä. Sidosryhmiä ovat kaikki, jotka vaikuttavat toiminnallaan kiertotalouteen siirtymiseen tai joihin kiertotalouteen siirtyminen vaikuttaa.

– Sidosryhmien vahva yhteinen tahtotila kiertotalouteen siirtymisestä yllätti tutkijaryhmämme, kertoi sidosryhmävuorovaikutustyöpaketin vetäjä Johanna Kujala esitellessään politiikkasuositusta ja sen taustalla tehtyä tutkimusta.

Kiertotalouteen siirtymiseen ei riitä pelkkä sidosryhmien yhteinen tahtotila. Myös käytännön toimia tarvitaan.  Politiikkasuosituksessa suositellaan muun muassa kiertotalousministerin nimeämistä, kestävän kiertotalousliiketoiminnan tukemista ja digitaalisen verkkoalustan luomista.

Miehet keskustelevat ja hymyilevät
Kuva: Vesa-Matti Väärä

Miten kiertotalous etenee?

Vuosiseminaarissa oli aikaa myös keskustelulle. Vuoropuhelu eri sidosryhmien välillä pääsi toteutumaan käytännössä, sillä paikalla oli useiden eri alojen edustajia esimerkiksi rakennus- ja kemianteollisuudesta.

Keskustelun aiheena oli muun muassa kiertotalouden eteneminen. Osa vuosiseminaariin osallistuneista koki kiertotalouden edistyneen ainakin tietoisuuden tasolla. Isoja muutoksia esimerkiksi luonnonvarojen kulutuksessa ei kuitenkaan ollut havaittu.

Kiertotalouden etenemiseen suhtauduttiin myös varauksella. Talouden realiteettien mainittiin hidastavan kiertotalouteen siirtymistä: esimerkiksi ympäristön saastuttamista ei ole edelleenkään lisätty tuotteiden hintoihin. Muutoksen todettiin myös olevan niin monisyinen, että sen etenemistä on vielä vaikea havaita.

Keskustelussa muistutettiin, että on mentävä syvälle, jotta löydetään kiertotalouden etenemisen juuriesteet. Esimerkiksi julkisten hankintojen kautta voidaan ohjata yrityksiä tarjoamaan kestäviä tavaroita ja palveluja. Hankkijoilla ei kuitenkaan ole aina riittävästi tietoa tai osaamista, jotta he voisivat tehdä kestäviä ratkaisuja.

CICAT2025-hankkeen tavoitteena on tukea kiertotalouteen siirtymistä tutkimuspohjaisen tiedon avulla. Tätä tehdään luomalla monialaisen konsortion avulla yhteistä ymmärrystä eri alojen ja sidosryhmien välille.