Yritysten välisestä yhteistyöstä vauhtia kiertotaloussiirtymään

28.08.2020

Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää yhteistyötä. Millaiset tekijät mahdollistavat yhteistyön syntymistä? Entä millaisia seurauksia yritysten välisellä yhteistyöllä on kiertotaloudessa? Näihin kysymyksiin etsin vastauksia keväällä 2020 valmistuneessa pro gradu -tutkielmassani.

Toimijat kohtaavat ekosysteemeissä

Kiertotalouteen siirtyminen on suuri muutos, joka edellyttää kaikkien yhteiskunnan toimijoiden osallistumista ja yhteistyötä. Lineaariseen malliin jo vuosisatoja sopeutunut liiketoiminta on kuitenkin vielä siiloutunutta ja toimialakeskeistä.

Näitä haasteita Suomessa on lähdetty ratkomaan keräämällä yhteen toimijoita, jotka suunnittelevat ja toteuttavat kiertotalouden mukaisia ratkaisuja ja muodostavat yhdessä kiertotalouden ekosysteemejä. Kiertotalouden ekosysteemillä tarkoitetaan joukkoa erilaisia toimijoita, kuten yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja viranomaisia, jotka yhteistyössä etsivät ja toteuttavat kiertotalouden mukaisia ratkaisuja.

Kiertotalouden ekosysteemeissä voi olla mukana esimerkiksi yrityksiä, tutkimuslaitoksia, järjestöjä, julkisen sektorin toimijoita ja viranomaistahoja. Esimerkiksi muovinkierrätystä, ravinnekiertoja ja tekstiilien kierrätystä on lähdetty ratkaisemaan kiertotalouden ekosysteemejä rakentamalla.

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelin yritysten välistä yhteistyötä kiertotalouden ekosysteemeissä. Haastattelin viiden kiertotalousekosysteemin koordinoijia, osallistujia ja kiertotalouden asiantuntijayrityksiä selvittääkseni, millaiset tekijät mahdollistavat yhteistyön toteutumista ja mitä yhteistyöstä seuraa kiertotaloudessa.

Yhteistyön taustalla avoimuutta ja luottamusta

Miten kiertotalouden edellyttämä yhteistyö syntyy kiertotalouden ekosysteemiin? Tutkimuksessani tunnistin erilaisia yhteistyötä mahdollistavia tekijöitä, joissa monissa keskeistä oli ekosysteemin koordinointi sekä toimijoiden välinen luottamus ja avoimuus. Yhteistyön mahdollistamiseksi ekosysteemissä tarvitaan erilaisia toimenpiteitä ekosysteemin elinkaaren aikana aina ekosysteemin muodostamisesta sen kehittymiseen ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseen asti.

Ekosysteemin alkuvaiheessa kumppanien valintaprosessin määrittely ja luottamuksen rakentaminen ovat merkittävässä roolissa. Ekosysteemin kehittyessä tarvitaan intressien linjaamista ja toimijaroolien sekä vastuiden määrittelyä, jotta yhteistyö on mahdollista. Myöhemmissä vaiheissa esimerkiksi arvonluonnin mahdollisuuksien osoittaminen ja ekosysteemissä syntyvän arvon jakautuminen reilusti ovat keskeisiä yhteistyön mahdollistajia.

Yhteistyön mahdollistamiseksi kiertotalouden ekosysteemin eri vaiheissa tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä. Niistä vastaa usein ekosysteemin koordinoija, mutta myös ekosysteemin osallistujilla on tärkeä rooli niiden toteutumisessa ja yhteistyön rakentumisessa.

Yhteistyö edistää kiertotaloutta yritysten ja yhteiskunnan tasolla

Miten yhteistyö edistää kiertotaloutta? Tulokseni osoittavat, että kiertotalouden ekosysteemeissä tehtävän yritysten välisen yhteistyön seuraukset näkyvät sekä yritysten että yhteiskunnan tasolla. Yhteistyö tuo yrityksille suoria liiketoimintahyötyjä ja auttaa kehittämään kiertotalouden mukaista liiketoimintaa pidemmällä aikavälillä. Lisäksi yhteistyö voi auttaa yrityksiä sopeutumaan muutoksiin toimintaympäristössä. Yritykset saivat yhteistyöstä esimerkiksi uusia asiakkaita, pääsyn markkinaan sekä tärkeää tietoa, joka auttoi niitä muuttamaan toimintaansa.

Ekosysteemien ja yhteiskunnan tasolla yhteistyö tuo laajoja seurauksia: kiertotalouden mukaisten liiketoimintaratkaisujen toteutettavuus paranee ja kiertotalouteen liittyviä ongelmia voidaan ymmärtää yhdessä paremmin. Lisäksi yhteistyössä ongelmia voidaan ratkaista ja yritykset voivat kehittyä yhdessä eteenpäin.

Kiertotalouden ekosysteemit voivat olla yksi ratkaisun avain Suomen tavoittelemaan globaaliin edelläkävijyyteen kiertotaloudessa.

Kiertotaloudessa ollaan usein uusien ratkaisujen äärellä – onhan kyse sekä talousmallimme että kulutuksen ja tuotannon tapojen täyskäännöksestä. Ekosysteemit mahdollistavat kiertotaloudessa tärkeitä kohtaamisia, keskusteluja ja kokeiluja eli juuri sitä uutta yhteistyötä, jota tutkimuskirjallisuudessa peräänkuulutetaan. Yhteistyöllä puolestaan on monen tasoisia kiertotaloutta edistäviä seurauksia.

Tutkimukseni tulosten mukaan kiertotalouden ekosysteemeillä on keskeinen rooli kiertotaloussiirtymässä, sillä ne auttavat kiertotalousratkaisujen suunnittelua ja toteuttamista yhteistyön kautta. Siksi kiertotalouden ekosysteemit voivat olla myös yksi ratkaisun avain Suomen tavoittelemaan globaaliin edelläkävijyyteen kiertotaloudessa.

Lue lisää – tiivistelmän ja koko tutkielman löydät täältä.

Lue myös Kestävään kiertotalouteen siirtyminen vaatii rohkeaa asennetta ja valmiutta yhdessä oppimiseen (CICAT2025-blogi) 

Anni Paavilainen
Tampereen yliopisto
WP6 Stakeholder Interaction