Communicating with brand names in the sustainable Finnish fashion industry

26.01.2022

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, ilmaisevatko vastuullisiksi luokitellut suomalaiset vaatealan yritykset nimillään ympäristökestävyyteen liittyviä teemoja, ja jos, niin millä tavoin. Aineistona on 114 yritys- ja brändinimeä, joihin liittyvää taustatietoa on koottu näiden yritysten verkkosivuilta. Analyysi keskittyy nimien semanttisiin piirteisiin, ja sen taustalla on kognitiivis-diskursiivinen kielikäsitys ja kielen metaforateoria. Osana nimien merkityspiirteitä on selvitetty myös, mitä kieltä nimet ovat. Monilla yrityksillä on kotisivuillaan nimen tarina, jossa usein kuvaillaan nimen yhteyttä kestävän kehityksen ulottuvuuksiin ja kiertotalouteen. Nimet voivat ilmaista kestävyysarvoja suoraan (Pure Waste, Upcycler) tai epäsuorasti, kuten nimet, jotka viittaavat uhanalaiseen luontoon (esim. Cocoon house, Weekendbee). Myös henkilönnimen ja paikannimen sisältämät brändinimet voivat epäsuorasti kantaa mukanaan vastuullisuusteemoja: omistajan nimi on perinteisestikin ikään kuin tuotteiden takuu, ja yrityksen sijaintipaikan nimi yrityksen nimessä korostaa paikallisuutta ja kotimaisuutta, samoin kuin suomenkielisen nimen käyttäminen.

Tekijät: Paula Sjöblom, Turun yliopisto

Julkaistu: Onomastica 65 (2)

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Kestävää kehitystä ja kiertotaloutta edistävät yritykset

Tulosten hyödyntäminen: Markkinoinnissa ja brändinrakennuksessa, uuden yrityksen yritysnimen keksimisessä sekä tuotteiden ja tuoteryhmien nimien kehittelyssä.

Lisätiedot tutkimuksesta:
Paula Sjöblom
papisjo@utu.fi