Value creation in circular economy business for sustainability: A stakeholder relationship perspective

23.05.2023

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, miten ja minkälaista arvoa sidosryhmäsuhteissa luodaan kiertotalousliiketoiminnan yhteydessä. Case-tutkimus rakentuu yhden yrityksen kiertotalousliiketoiminnan ympärille. Tutkimukseen on haastateltu sekä yrityksen edustajia että yrityksen keskeisimpiä sidosryhmiä kiertotalouden näkökulmasta (n=20). Tulokset koostuvat tunnistetuista, yhteisistä arvonluonnin aktiviteeteista sekä moniulotteisesta arvokäsityksestä sidosryhmien keskuudessa. Tulokset osoittavat kiertotalousliiketoiminnan systeemisen ja relationaalisen luonteen, jossa korostuvat yhteistyötä tekevät sidosryhmät ja yhteistyön mahdollistama moniulotteinen arvonluonti sisältäen myös laajojen kestävyystavoitteiden edistämisen yhteiskunnassa. Tutkimus tarjoaa mallin ymmärtää kiertotalousliiketoimintaa ja arvonluontia sidosryhmäsuhteiden näkökulmasta. Tutkimus liittyy CICAT2025-hankkeeseen kiertotalousliiketoiminnan ja sidosryhmäyhteistyön näkökulmista.

Tutkimus tarjoaa mallin ymmärtää kiertotalousliiketoimintaa sidosryhmäsuhteiden näkökulmasta. Tutkimuksessa tunnistetaan viisi yhteistä arvonluonnin aktiviteettiä: 1) Kiertotaloustarinan jakaminen, 2) Tiedon yhteisluominen poliittista päätöksentekoa varten, 3) Toimialan kehittäminen, 4) Paikallisten kiertotalousekosysteemien kehittäminen ja 5) Liiketoimintamallin jalostaminen. Tutkimus tarjoaa myös määritelmän moniulotteiselle arvolle, jota sidosryhmäsuhteissa luodaan ja jota sidosryhmät arvostavat kiertotalousliiketoiminnan yhteydessä. Tutkimuksessa tunnistetaan kestävyysarvo, taloudellinen arvo, poliittinen arvo, ekologinen arvo, sosiaalinen arvo sekä turvallisuus- ja laatuarvo. Tutkimus laajentaa kiertotalousliiketoimintaa ja arvonluontia käsittelevää kirjallisuutta sidosryhmäsuhteiden näkökulmalla, joka korostaa kiertotalouden relationaalista ja systeemistä luonnetta.

Tekijät: Tapaninaho, Riikka & Heikkinen, Anna, Tampereen yliopisto

Julkaistu: Business Strategy and the Environment

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: TEM, YM, MMM; yrityksistä lähes mikä vain kiertotaloutta harjoittava yritys, kaupungit ja kunnat, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot, keskusjärjestöt

Tulosten hyödyntäminen:

Tutkimuksen tarjoama malli auttaa hahmottamaan kiertotalousliiketoimintaa monitasoisena ilmiönä, jossa eri sidosryhmillä on keskeinen rooli. Yhteiset arvonluonnin aktiviteetit ovat konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä onnistunut kiertotalousliiketoiminta voi edellyttää. Lisäksi sidosryhmäsuhteiden merkityksen ymmärtäminen edellyttää myös arvon hahmottamista moniulotteisesti eri sidosryhmien näkökulmasta. Tutkimustulokset haastavat vallitsevan ymmärryksen liiketoiminnasta ja arvonluonnista kiertotaloudessa ja näin tukee liiketoiminnan kehittämistä kohti systeemisten kestävyystavoitteiden edistämistä yhteiskunnassa.

Lisätiedot tutkimuksesta:
Riikka Tapaninaho
riikka.tapaninaho@tuni.fi
Tampereen yliopisto