Circular economy in Finland: Perceptions from the textile industry

23.11.2020

Tässä pro gradu -työssä tutkittiin suomalaisten tekstiilialan yritysten käsityksiä kiertotaloudesta. Työssä tehtiin 16 puolistrukturoitua haastattelua.

Tulokset osoittivat, että tekstiilialan yrityksillä on haasteita kiertotalouden omaksumisessa. Esimerkisi tieto kiertotaloudesta koettiin epäselväksi ja vaikeasti saatavilla olevaksi. Toisaalta tulokset osoittivat, että tekstiiliyritykset ovat sitoutuneita ja kiinnostuneita siirtymästä kiertotalouteen.

Yritykset osaavat tunnistaa kiertotalouden tuomia taloudellisia hyötyjä. Tämän tutkimuksen avulla saadaan tärkeää tietoa kiertotalouden soveltamisen haasteista ja mahdollisuuksista tekstiiliteollisuudessa. Tätä kautta työ tukee suoraan CICAT2025-hankketta.

Tekijät: Hanna Kämäräinen, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Tekstiiliyritykset, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot

Tulosten hyödyntäminen:

Tutkimus lisää ymmärrystä, minkälaisia haasteita yritykset kohtaavat kiertotalouden soveltamisessa. Erityisen mielenkiintoisena tuloksena pidän tiedon puutetta. Tähän pitäisi erityisesti tutkijoiden pystyä puuttumaan. Meidän pitää pystyä tuottamaan tietoa, joka on mahdollisimman konkreettista yrityksille. Tutkijoiden pitää pystyä kommunikoimaan yritysten kanssa, jotta yrityksillä olisi enemmän käytännön tietoa, miten kiertotaloutta voisi liiketoiminnassa hyödyntää.

Lisätietoja:

Hanna Kämäräinen
hanna.kamarainen@outlook.com

Marileena Mäkelä
marileena.t.makela@jyu.fi