Strategic Renewal Process Towards Sustainability – An Ecosystem Approach

06.07.2020

#vauhtiamuutokseen

Tämän tutkimuksen tavoitteena on täydentää rajallista nykytietoa siitä, kuinka strategian uudistamisen prosessi kohti ympäristöllistä kestävyyttä ja sen liiketoimintaekosysteemi ovat vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa, koevoluutiossa, keskenään. Tutkimustavoitetta lähestyttiin toteuttamalla laadullinen ja pitkittäinen extreme-tapaustutkimus, jonka kohdeyrityksenä on teknologinen edelläkävijäyritys Neste Oyj.

Tuloksista käy ilmi, että kartoitettu strateginen uudistumisprosessi noudattaa muotoutumisen, toteutuksen ja arvioinnin vaiheita, samoin kuin sitä ympäröivä liiketoimintaekosysteemi noudattaa liiketoimintaympäristön elinkaaren vaiheita syntymästä laajentumiseen, johtajuuteen ja uudistumiseen. Nämä koevolutiiviset prosessit muotoutuvat Nesteen tapauksessa neljän aikakauden aikana, joilla jokaisella on omat kriittisten tapahtumien määrittämät alaprosessinsa. Erilaiset sisäiset ja ulkoiset ajurit ovat vaikuttaneet näihin aikakausien alaprosesseihin diskreetein ja jatkuvaluontoisin tavoin. Tutkimuksessa tunnistettiin sisäisiksi ajureiksi organisaation rakenne, kulttuuri, kyvykkyydet ja johtajuus, kun taas ulkoisia ajureita edustavat markkinakehitys, regulaatio, yhteistyö, yhteiskunta ja muut ajurit.

Tekijä: Jenni Kaipainen

Linkki diplomityöhön

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Yritykset, kaupungit, päätöksentekijät

Tulosten hyödyntäminen:

Ykköskohderyhmä on yritykset. TOP 5 -suositukset yritysjohtajille:
1. Top managers are recommended to consider strategic renewal as a cyclic process that co-evolves with its business ecosystem
2. In the beginning of strategic renewal process towards environmental sustainability, internal drivers are in a dominant role for striving for predicted market opportunities
3. To support the strategic renewal process with ecosystem actor engagement, it is important to first build strong vision internally by involving the entire organization in the strategy work
4. Communications with ecosystem actors play a significant role once renewing the value proposition along strategic renewal process towards environmental sustainability
5. To ensure a successful strategic renewal process, a company must proactively steer its business ecosystem and its actors through collaborations

Päättäjät ja regulaattorit voivat casesta huomata, kuinka tärkeää on tehdä yhteistyötä yritysten kanssa, joihin työstettävä lainsäädäntö, regulaatio tai standardisointi vaikuttaa. Samoin julkisen ja yksityisen puolen organisaatiot voivat Nesteen liiketoimintaekosysteemin muutoksen antamasta esimerkistä rohkaistua ottamaan edistyksekkäitä askeleita kohti ympäristöllistä kestävyyttä.