Yritysvastuu yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla: Yritysvastuuasiantuntijoiden näkemyksiä yritysvastuun edistäjistä

03.11.2020

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mitä yritysvastuu merkitsee organisaatioille eri sektoreilla, ketkä ovat yritysvastuun näkökulmasta aktiivisimpia ja keskeisimpiä sidosryhmiä ja minkälainen rooli työntekijöillä on yritysvastuun edistäjinä. Tutkielmassa keskitytään erityisesti organisaatioiden ympäristövastuuseen.

Tutkimus toteutettiin haastattelemalla yhteensä yhdeksää yritysvastuuasiantuntijaa kolmella eri sektorilla (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori). Aineiston analyysimenetelmänä oli laadullinen sisällönanalyysi.

Tuloksista ilmenee, että yritysvastuu merkitsee melko erilaisia asioita eri sektoreiden organisaatioille, mutta käsitykset nykyisistä ja tulevista haasteista ovat melko yhteneväisiä sektoreiden välillä. Kolmas sektori näyttäytyy haastatteluissa vastuullisena, mutta ei kuitenkaan yritysvastuullisena. Kolmas sektori kokee yritysvastuun koskettavan yrityksiä ja oman vastuullisuutensa olevan arvolähtöistä, vaikka organisaatio harjoittaisi liiketoimintaakin.

Työntekijöiden ottaminen mukaan keskusteluun jo yritysvastuun suunnitteluvaiheessa voi tuoda esiin uusia näkökulmia ja sitouttaa työntekijät paremmin toteuttamaan yritysvastuuta.

Yritysvastuuta toteuttavat ja edistävät pääsääntöisesti yritysvastuuasiantuntijat sektorista huolimatta. Työntekijöiden asemaa sidosryhmänä ei huomioida riittävästi organisaatioiden toiminnassa, sillä työntekijöiden rooli yritysvastuun kehittäjinä on tutkielman perusteella vähäinen. Myös ympäristöjohtamisen pitäisi olla korkeammalla organisaatioiden prioriteeteissa, mikäli liiketoimintaa halutaan kehittää kestävään suuntaan. Haastateltavat kokevat ristiriitaa talouden ja vastuullisuuden välillä ja yritysvastuun mittaaminen koetaan haasteelliseksi. Organisaatioiden tulisikin ehkä siirtyä arvottamaan luonnonympäristöä enemmän myös itseisarvona eikä yksin välineellisistä syistä, jolloin tarve mittaamiselle vähenisi.

Tutkielma kytkeytyy CICAT2025-hankkeeseen kartoittamalla lähtökohtia yritysvastuun ja kiertotalouden edistämiselle Suomessa eri sektoreilla. Lisäksi tutkielma antaa osviittaa erilaisten toimijoiden roolista yritysvastuun edistämisessä.

Tekijä: Larissa Niemi, Turun yliopisto

Julkaistu: Turun yliopisto

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Yritykset ja keskusjärjestöt – tuloksia voidaan hyödyntää kaikissa organisaatioissa

Tulosten hyödyntäminen: 

Tulokset osoittavat, että ympäristövastuuseen tulisi panostaa enemmän ja kaikilla sektoreilla kaivataan proaktiivisempaa asennetta kestävyyshaasteiden selättämiseksi. Ympäristöjohtamisen pitäisi siis olla korkeammalla johtajien prioriteeteissa, mikäli liiketoimintaa halutaan kehittää kestävään suuntaan.

Työntekijöiden ottaminen mukaan keskusteluun jo yritysvastuun suunnitteluvaiheessa voi tuoda esiin uusia näkökulmia ja sitouttaa työntekijät paremmin toteuttamaan yritysvastuuta. Tämä edellyttää kannustaavaa asennetta lähiesimiehiltä. Talouden ja vastuullisuuden vastakkainasettelu ei ole hedelmällistä eikä edistä vastuullisuutta. Vastuullisuuskeskustelussa aikajänne on väistämättä pidempi kuin taloudellisessa kesustelussa.