’’Ne on ihan sellasia pieniä asioita mut sil on valtavaa vaikutusta’’- Jätteenkuljetuspalveluiden työntekijöiden rooli ekoinnovaatioprosessissa

04.02.2021

Tutkimuksen tavoitteena oli perehtyä työntekijöistä lähteviin ekoinnovaatioihin jätteenkuljetuspalveluiden kontekstissa. Tutkimus selvitti jätteenkuljetuspalveluiden työntekijöiden toimijuutta ekoinnovaatioissa ja innovaatioprosessissa, sekä miten jätteenkuljetuspalveluiden työntekijöiden innovatiivisuus on linkittynyt yhteistyöverkostossa. Laadullisen tutkimuksen aineistoa varten haastateltiin kertomuksellisena haastatteluna jätteenkuljetuksessa työskenteleviä työntekijöitä, jotka työskentelivät Etelä-Suomessa sekä Itä-Suomessa. Empiirinen aineisto käsiteltiin sisällönanalyysin avulla.

Tutkielman teoreettisena tavoitteena oli kuvata innovaation, ekoinnovaation käsitteitä, sekä esitellä aikaisempaa tutkimusta työntekijälähtöisistä innovaatioista ja ekoinnovaatioista. Tutkielma myös selvitti, miten jätehuolto on Suomessa organisoitu. Työn empiirisenä tavoitteena oli välittää jätteenkuljetuspalveluiden työntekijöiden oma näkökulma innovatiivisuuteen, sekä siihen vaikuttaviin tekijöihin. Työ myös osaltaan taustoittaa työntekijöistä lähtöisen innovatiivisuuden tarvetta kiertotalouteen siirryttäessä.

Tutkimuksessa pyritään herättelemään jäteyhtiöiden yhteiskunnallista vastuuta edistää kiertotalouteen linkittyvää työntekijälähtöistä innovatiivisuutta. Tutkimus on hyödyllistä luettavaa kunnallisten jäteyhtiöiden työntekijöille, sekä jätteenkuljetusalan innovatiivisuudesta kiinnostuneille. Tutkimuksen tuloksissa todettiin, että jätteenkuljetuksessa työskentelevät ihmiset ovat alati työtään kehittäviä. Vähittäisiin innovaatioihin ajoi työn fyysinen luonne, jota pyrittiin helpottamaan kehitystyön avulla. Tämä työn jatkuva tehostaminen linkittyi suoraan ympäristöystävällisiin ratkaisuihin, esimerkiksi pienempiin päästöihin. Kuljettajien laajempi innovatiivisuus kuitenkin törmäsi yhteistyöverkostossa hidasteisiin, jotka vähensivät innovatiivista käytöstä. Hidasteista tai esteistä suurimmaksi muodostui kunnallinen jäteyhtiö. Ideoiden implementoinnin ollessa kiinni jäteyhtiöstä, on erittäin kriittistä, että jäteyhtiö kuuntelee urakoitsijoiden työntekijöitä. Sillä työntekijöiden ideat ovat työtä helpottavia ja täten työtä tehostavia. Tämä puolestaan tarkoittaa kulujen alenemista. Puhumattakaan kertautuvista positiivisista vaikutuksista ympäristöön.

Toimiva ja vastavuoroinen kommunikaatio, sekä avoin ilmapiiri jätteenkuljetusalan yhteiskehittämiseen loisi jatkuvuutta kuljettajien innovatiiviselle toiminnalle. Sen sijaan, että luotamme tulevaisuuden teknologioiden tehostavan jätehuoltoa niin katseen voisi kiinnittää jo olemassa oleviin resursseihin eli työntekijöihin ja heidän ajatuksiinsa siitä miten omaa työtä nyt jo voisi tehostaa. Siirtyminen kestävään kiertotalouteen vaatii toimia jokaiselta toimialalta. Ekoinnovaatiot jätealalla vauhdittavat kiertotalouden etenemistä pienin ja kokeilevin askelin. Uusien toimintatapojen testaaminen ja kokeilu tuottavat merkityksellisiä hyötyjä niin yrityksille kuin laajemmin yhteiskuntaan. Ilman jokaisen alalla työskentelevän työntekijän potentiaalin tunnustamista ja hyödyntämistä, meiltä jää jotakin hyvin arvokasta saavuttamatta.

Tekijät: Sara Peltola, Itä-Suomen yliopisto

Julkaistu: Itä-Suomen yliopisto 

Tulosten mahdolliset hyödyntäjät: Kunnalliset jäteyhtiöt, kuljetusyritykset

Tulosten hyödyntäminen: Yritykset voivat hyödyntää ymmärrystä siitä, miten työntekijälähtöisiä innovaatioita voidaan edistää, erityisesti jätteitä (sivuvirtoja) hyödyntävissä yrityksissä.

Lisätiedot tutkimuksesta:

Ville-Veikko Piispanen
ville-veikko.piispanen@uef.fi