Tuloksia

CICAT2025-hankkeessa tehdään huippututkimusta. Tutkijat tuottavat tieteellisiä julkaisuja sekä muita koonteja tutkimuksen tuloksista hankkeen aikana.

Theorizing in the qualitative study of mergers & acquisitions

Teorian luonti on oleellinen osa tutkijan työtä. Tässä julkaisussa keskitymme siihen, miten teoriaa kehitetään. Keskityimme empiirisesti yritysostojen ja fuusioiden (M&A) tutkimuskenttään.......

Smart City District as a Living Lab Platform in Sustainability Transition: Nutrient Recycling in Hiedanranta

This explorative study demonstrates that Hiedanranta living lab hosts the nutrient recycling experiments and facilitate cooperation among authorities, businesses, research organizations and users to......

Circular economy center: a concept for sustainable innovative constitutions

Kiertotalous vaatii lähtökohtaisesti uusia liiketoimintamalleja, joihin liittyy olennaisesti monitoimijainen yhteistyö. Toistaiseksi tällaisia organisaatioita tarkastellaan tiedekentässä......

Circular Economy Center: Creating a General Concept for Circular Economy Constitutions

Opinnäytetyössä luodaan yleiskonsepti kiertotalousorganisaatioille. Työn tuloksina ovat kiertotalouskeskuksen määritelmä, luokittelukehys keskuksille sekä 20 käytännöllistä esimerkkiä......

How B2B suppliers articulate customer value propositions in the circular economy: Four innovation-driven value creation logics

Kiertotalouden arvoehdotelmat heijastelevat neljää eri arvonluontilogiikkaa: palauttamista, jakamista, optimointia, ja korvaamista. Palauttamisen logiikassa tärkeää on yrityksen kyvykkyys......

Enabling Circular Economy with Software: A Multi-level Approach to Benefits, Requirements and Barriers

Digitalisaatio edistää kiertotaloutta yritystasolta lähtien. Liiketoiminnan digitalisointi edistää jo nyt kiertotalouden liiketoimintamalleja esimerkiksi mahdollistamalla tuotteiden sijainnin ja......

Kiertotalous uusi mustako?

Itä-Suomen yliopiston Sini-Tuulia Suokkaan Pro gradu -tutkielma käsittelee yritysmahdollisuuksien tunnistamista kiertotaloudessa tutkimuskontekstina puukerrostalorakentamisen Suomessa. Tutkimuksen......

Kiertotalouden liiketoiminnan sääntelyesteet ja niiden ratkaisuvaihtoehdot

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos tutkii CICAT2025- tutkimushankkeessa sääntelyyn perustuvia ohjauskeinoja, joilla voitaisiin kiihdyttää kiertotalouden liiketoimintaa. Tässä......

Kiertotalouden vahvistaminen vaatii siilot ylittävää yhteistyötä

Kiertotalous nähdään Suomessa yhtenä keinona vastata käsillä olevan ilmastokriisin asettamiin haasteisiin. Ministeriöt, yritykset ja muut organisaatiot ovat sitoutuneet erilaisissa......